Είστε εδώ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή                                                                                
ECO 220 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ-Μάναντζμεντ  Χειμερινό  3  6  3  0  Επιλογής  Περιεχόμενο: Ο ρόλος του μάρκετινγκ (ΜΚΤ) στις επιδόσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη. Κερδίζοντας αγορές μέσω  στρατηγικού σχεδιασμού προσανατολισμένου προς την αγορά. Η διοίκηση των πληροφοριών ΜΚΤ και η μέτρηση της ζήτησης της αγοράς. Η ανάλυση του περιβάλλοντος ΜΚΤ. Η ανάλυση των καταναλωτικών αγορών και της αγοραστικής συμπεριφοράς ατόμων. Η ανάλυση των βιομηχανικών αγορών και της αγοραστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανάλυση των κλάδων και των ανταγωνιστών. Η τμηματοποίηση της αγοράς και η επιλογή των αγορών-στόχων. Διαφοροποίηση και τοποθέτηση. Ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κύκλος ζωής προϊόντος Κατάστρωση στρατηγικών για την παγκόσμια αγορά. Εισαγωγή στο σχεδιασμό προγραμμάτων ΜΚΤ. Οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση και έλεγχος της προσπάθειας ΜΚΤ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1.    Armstrong Gary, Kotler Philip, Εισαγωγή στο Marketing, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14952, Έκδοση: 1η έκδ./2009, ISBN: 978-960-458-204-4, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.
2.    Perreault W. Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256966, Έκδοση: 1η έκδ./2011, SBN: 9789604891504, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
3.    ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Α.-ΣΙΩΜΚΟΣ Γ.-ΧΡΗΣΤΟΥ Ε., ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659640, Έκδοση: 1/2015, ISBN: 978-960-14-2960-1, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ
4.    Σ. Δημητριάδης, Α. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7821, Έκδοση: 1/2010, ISBN: 978-960-7745-28-6, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ

 ECO 330 Αξιολόγηση Επενδύσεων  Εαρινό  3  6  3 0  Επιλογής  Περιεχόμενο: Χρονική αξία του χρήματος. Το υπόδειγμα επένδυσης κατανάλωσης του Fisher και οι προκύπτουσες από αυτό μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων-μέθοδοι προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Καθαρή παρούσα αξία και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης: αμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια, αμοιβαίως εξαρτημένα επενδυτικά σχέδια, το πρόβλημα του κύκλου αντικατάστασης. Ο τροποποιημένος εσωτερικός συντελεστής απόδοσης. Ανάλυση νεκρού σημείου και ανάλυση ευαισθησίας. Ατέλειες στην αγορά κεφαλαίων–στενότητα κεφαλαίων και ο λόγος ωφελειών-κόστους. Κίνδυνος και αξιολόγηση επενδύσεων. Οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση επενδύσεων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1.    ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2772, Α΄ ΈΚΔΟΣΗ/2010, ISBN: 978-960-359-098-9, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ
2.    ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3720, Β΄ ΄ΕΚΔΟΣΗ/2007, ISBN: 978-960-8249-58-5, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ
3.    Θεοφανίδης Σταύρος, Εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, Μ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 29936, ISBN: 978-960-02-0756-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ

 ECO 421 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία  Εαρινό  3  6  3 0  Επιλογής  Περιεχόμενο: Εισαγωγικά. Το απλό υπόδειγμα παλινδρόμησης. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης: έλεγχος υποθέσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης: ανάλυση πρόβλεψης και καταλοίπων. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης: δυαδικές μεταβλητές (binary variables). Ετεροσκεδαστικότητα. Εξειδίκευση υποδείγματος και προβλήματα εμπειρικών δεδομένων. Υποδείγματα παλινδρόμησης με στοιχεία χρονολογικών σειρών (time-series). Υποδείγματα παλινδρόμησης με χρονικώς επαναλαμβανόμενα διαστρωματικά στοιχεία (panel data). Μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών. Υποδείγματα περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών (limited dependent variables models). Κάνοντας έρευνα στην οικονομική επιστήμη: Μεθοδολογία, εκτίμηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1.    Wooldridge Jeffrey, Εισαγωγή στην οικονομετρία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12802341, Έκδοση: 2η έκδ./2011, ISBN: 978-960-02-2586-0, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
2.    Κιντής Ανδρέας Α., Εφαρμοσμένη οικονομετρία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31428, Έκδοση: 1η έκδ./1992, ISBN: 978-960-01-0361-5, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.

 ECO 450N Μαθηματική Οικονομική  Χειμερινό  3  6  3 0  Επιλογής  Περιεχόμενο: Εισαγωγή: ακρότατα πολυμεταβλητών συναρτήσεων-ολικό διαφορικό και ολικό διαφορικό δεύτερης τάξεως-τετραγωνικές μορφές-μήτρα Hesse-κοιλότητα (κυρτότητα) και οιονεί κοιλότητα (κυρτότητα) συναρτήσεων–το θεώρημα της περιβάλλουσας-συγκριτική στατική ανάλυση πολυμεταβλητών συναρτήσεων. Στατική αριστοποίηση. Κλασσικός προγραμματισμός: αριστοποίηση με περιορισμούς ισότητας. Η μέθοδος Lagrange-συνθήκες πρώτης και δεύτερης τάξης-οικονομική ερμηνεία των πολλαπλασιαστών Lagrange-συγκριτική στατική ανάλυση στον κλασσικό προγραμματισμό. Εφαρμογές στην οικονομική: μεγιστοποίηση χρησιμότητας και μη-αντισταθμιστικές καμπύλες ζήτησης - ελαχιστοποίηση δαπάνης καταναλωτή και αντισταθμιστικές καμπύλες ζήτησης ? ελαχιστοποίηση του κόστους της επιχείρησης. Μη Γραμμικός Προγραμματισμός: αριστοποίηση με περιορισμούς ανισότητας. Συνθήκες Kuhn-Tucker (Κ-Τ). Ο όρος περιορισμού. Οι συνθήκες Κ-Τ ως ικανές και αναγκαίες συνθήκες. Οιονεί κοίλος, μη-γραμμικός προγραμματισμός: συνθήκες Arrow-Enthoven. Εφαρμογές στην οικονομική: λύση «γωνίας» στα προβλήματα μεγιστοποίησης χρησιμότητας και ελαχιστοποίησης δαπάνης, γενίκευση των συνθηκών ελαχιστοποίησης του κόστους και μεγιστοποίησης του κέρδους των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών, διαγράμματα φάσης, Συστήματα γραμμικών ή μη-γραμμικών εξισώσεων διαφορικών/διαφορών και τοπική ανάλυση σταθερότητας, εισαγωγή στο δυναμικό προγραμματισμό με προσδιοριστικά (μη-τυχαία) προβλήματα περιορισμένου χρονικού ορίζοντα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1.    ALPHA C. CHIANG, KEVIN WAINWRIGHT, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7648532, Έκδοση: 2η ΕΚΔΟΣΗ/2009, ISBN: 978-960-218-733-3, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.
2.    Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης Χ. Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31754Γ. 1η εκδ./2009. ISBN: 978-960-01-1236-8, ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
3.    Τσουλφίδης Λευτέρης, Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31750, 2η έκδ./1999, ISBN: 978-960-01-0723-8 Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.

 ECO 452N  Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη  Χειμερινό  3  6  3  0  Επιλογής  Περιεχόμενο:  Φύση, λειτουργία της επιστήμης και σύντομη ιστορική αναδρομή. Η Εξέλιξη της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών. Θετικισμός και Κοινωνικές Επιστήμες. Κύρια Μεθοδολογικά Ρεύματα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αξιολογική Ουδετερότητα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Η Μεθοδολογική Εξέλιξη της Οικονομικής Επιστήμης Κύρια Ρεύματα Οικονομικής Μεθοδολογίας. Ετερόδοξες Προσεγγίσεις στην Οικονομική Μεθοδολογία. Σύγχρονες Τάσεις Οικονομικής Μεθοδολογίας.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1.    ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., ΓΚΟΤΣΗΣ, Γ., ΓΡΙΜΑΝΗ, Α., 2015. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1876
2.    Καραγιάννης, Αναστάσιος Δ. Οικονομική μεθοδολογία : Ιστορική ανάλυση / Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Κριτική, 2001. - ISBN 960-218-216-4, ISBN-13 978-960-218-216-1.