Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
8.14 S Διοίκηση Παραγωγής Εαρινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Tα θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: Τον ρόλο της σύγχρονης διοίκησης παραγωγής στην επιχείρηση, την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό, προβλέψεις ζήτησης, ανάλυση και επιλογή θέσης εγκατάστασης, σχεδίαση προϊόντων, σχεδίαση παραγωγικής δυναμικότητας, ανάλυση νεκρού σημείου, τον προγραμματισμό παραγωγής, τη διαχείριση και τον έλεγχο αποθεμάτων, τον γενικό προγραμματισμό παραγωγής. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονα θέματα στην διοίκηση παραγωγής όπως: βελτίωση ποιότητας, συντονισμός των οργανωτικών λειτουργιών (μάρκετινγκ, παραγωγής, χρηματοοικονομικής) και θέματα στη διεθνή παραγωγή.
9.11 S Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνής
Λογιστική
Χειμερινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Tα θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη των πρακτικών της χρηματοοικονομικής λογιστικής και οι οποίοι, ως εκ τούτου, εξηγούν τις ομοιότητες και τις διαφορές στη χρηματοοικονομική λογιστική σε όλο το κόσμο. Οι σημαντικότερες περιοχές διαφορών παγκοσμίως στις πρακτικές της χρηματοοικονομικής λογιστικής.  Οι προσπάθειες θεσμικών παραγόντων να εναρμονίσουν την λογιστική διαφορετικότητα.  Οι τάσεις επί των  χρηματοοικονομικών αποκαλύψεων, υποχρεωτικών και μη. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Συνοπτική Παρουσίαση και εξέταση τους. Το λογιστικό περιβάλλον σε διεθνοποιημένο περιβάλλον. Η λογιστική συναλλάγματος. Η ενοποίηση λογιστικών καταστάσεων: οι λογαριασμοί ομίλου επιχειρήσεων.
9.8 S Διαχείριση Έργων Χειμερινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Tα θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου. Η ιστορία της διαχείρισης έργου. Πρότυπα διαχείρισης έργου. Διαχείριση ενοποίησης έργου. Διεργασία διαχείρισης έργου. Σχέδιο διαχείρισης έργου. Κύκλος ζωής έργου. Μελέτη σκοπιμότητας. Διαχείριση εύρους έργου. Δομή ανάλυσης εργασιών. Διαχείριση χρόνου. Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής. Διάγραμμα Gannt. Χρονοδιάγραμμα προμηθειών. Προγραμματισμός πόρων. Διαχείριση κόστους έργου. Ταμειακή ροή έργου. Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου. Διαχείριση κινδύνου έργου.
8.12 S Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Εαρινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Tα θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων, Επίλυση Προβλημάτων με Αναζήτηση, Πληροφορημένη Αναζήτηση και Εξερεύνηση, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών, Αναζήτηση με Αντιπαλότητα, Θεωρία Παιγνίων, Αβεβαιότητα, Θεωρία Απόφασης του Bayes, Μέγιστη Πιθανοφάνεια και Bayesian Εκτίμηση Παραμέτρων, Μη Παραμετρικές Τεχνικές, Λήψη Απλών Αποφάσεων, Λήψη Σύνθετων Αποφάσεων.
8.13 S Διαχείριση Κινδύνου στον Αγροτικό Τομέα Εαρινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Tα θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: Εκτίμηση ζημιών φυτικής παραγωγής. Βλαστικά στάδια – συμπτώματα ζημιών από ασφαλιζόμενα αίτια στα διάφορα βλαστικά στάδια – διαδικασία εκτίμησης – φύλλο εκτίμησης. Κίνδυνοι που αφορούν την παραγωγή και σχετίζονται με εχθρούς και ασθένειες, Επίπεδο Οικονομικής Ζημίας (ΕΟΖ) επιζήμιων οργανισμών. Ανθρώπινοι ή προσωπικοί κίνδυνοι, κίνδυνος παραγωγής ή απόδοσης, κίνδυνοι πάγιου ενεργητικού, κίνδυνος τιμών, θεσμικός κίνδυνος, χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Παραγωγή και μεταβλητότητα του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής γεωργίας. Διαχείριση των κρίσεων και των καταστροφών, οι ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.