Είστε εδώ

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας  Ώρες εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
ΠΕ.Θ40 Εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική χρήσης
της
 Χειμερινό  3  6  3  0  Μάθημα Επιλογής Εισαγωγή στην έννοια της ενέργειας και τους νόμους της θερμοδυναμικής, Μέθοδοι αλλαγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς με σκοπό ενεργειακά οφέλη, Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Παραγωγή-Μεταφορά της Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Βιομηχανία, Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Μεταφορές, Εξοικονόμηση ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα, Βιοκλιματικός σχεδιασμός, θερμική προστασία κελύφους, ηλιασμός, παθητικά συστήματα θέρμανσης, φυσικός δροσισμός, φυσικός και τεχνικός φωτισμός, Ορθολογική χρήση ενέργειας, Εξοπλισμός
ΠΕ.Θ50 Τεχνολογία πόσιμου νερού  Χειμερινό    6  3  0   Μάθημα Επιλογής Γενικά για το νερό. Σύσταση φυσικών νερών (επιφανειακά - υπόγεια). Κατηγορίες πόσιμου νερού. Ρύπανση νερού. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού. Μικροοργανισμοί και παθογένεια του νερού. Xημεία του νερού. Δίκτυα ύδρευσης και τιμολογιακή πολιτική. Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας νερού. Απομακρυσμένες μονάδες επεξεργασίας νερού. Απολύμανση νερού. 12. Αφαλάτωση νερού. 13. Επαναχρησιμοποίηση νερού.
ΠΕ.X20 Παρακολούθηση βιοποικιλότητας και
οικοσυστημάτων
 Χειμερινό  3  6  3  0   Μάθημα Επιλογής Ορισμοί-περιεχόμενο των εννοιών Αξιολόγηση και Παρακολούθηση. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, δίκτυο Natura 2000, Τύποι οικοτόπων και Είδη Οδηγίας. Βασικές αρχές και άξονες παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43. Ευθύνη διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέθοδοι παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προτεινόμενες μέθοδοι για είδη και τύπους οικοτόπων της Ελλάδας. Οικολογική βάση για την αξιολόγηση: πληθυσμοί, κατανομή και αφθονία, η σπανιότητα και η σύνθεση των ειδών, ο πλούτος και η ποικιλότητα, η επιφάνεια και ο πλούτος σε είδη, κοινότητες και δομή. Σχήμα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων παρακολούθησης, αρχές οικολογικής διαχείρισης, σημασία των φυτικών ειδών και των κοινοτήτων βλάστησης στη διαχείριση των τύπων οικοτόπων. Μελέτες περιπτώσεων (case studies).
ΠΕ.X40 Γονιδιωματική-Μεταγονιδιωματική  Χειμερινό  3  4  3  0   Μάθημα Επιλογής Εισαγωγικές έννοιες στην Περιβαλλοντική Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική. Γονιδίωμα ευκαρυωτικού οργανισμού, προκαρυωτικού οργανισμού, ιών και μεταθετών στοιχείων. Εισαγωγή στα -Omics (Genomics, Metagenomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics). Χαρτογράφηση και αλληλούχιση γονιδιωμάτων. Σύγχρονες τεχνικές αλληλούχισης: αρχές και εφαρμογές. Γονιδιωματική εξέλιξη - Φυλογενετική ανάλυση γονιδιωμάτων. Μεταγονιδιωματική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων. Διαχείριση δεδομένων και βιοπληροφορική ανάλυση. Σχεδιασμός ενός επιτυχημένου μεταγονιδιωματικού προγράμματος. Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική ανάλυση μικροοργανισμών από σταθμούς διαχείρισης οικιακών αποβλήτων. Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική ανάλυση μικροοργανισμών βιοαποικοδόμησης. Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική ανάλυση: Ελληνικά Προγράμματα.
ΠΕ.E10 Διαχείριση Πανίδας  Εαρινό  4  5  3  3   Μάθημα Επιλογής Εισαγωγή στην ομάδα των σπονδυλωτών (εμφάνιση, συστηματική κατάταξη, χαρακτηριστικά, γενικά στοιχεία οικολογίας). Παρουσίαση των ειδών αμφιβίων, ερπετών,  πουλιών και χειροπτέρων της Ελλάδας: αναγνώριση ειδών στο πεδίο, στοιχεία βιολογίας και οικολογίας. Μέθοδοι δειγματοληψίας στο πεδίο.Βασικές απειλές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας και διαχειριστικά μέτρα για την εξάλειψή τους. Παραδείγματα διαχείρισης και διατήρησης απειλούμενων ειδών πανίδας.