Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορίας Περιγραφή
CEID_NE9ΔΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων Χειμερινό 3 3 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Τι είναι και τι πραγματεύεται η διοικητική επιστήμη. Ιστορική εξέλιξη της διοικητικής σκέψης. Η συστημική προσέγγιση στη διοίκηση: το σύστημα παραγωγής και οι αλληλεξαρτήσεις του με το περιβάλλον, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Μελετητών διοικητικών λειτουργιών: προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος. Τεχνικές ανάλυσης. Μελέτη περιπτώσεων.
CEID_ΝΕ489 Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Χειμερινό 5 5 3 2 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Βασικές Αρχές των Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών, Αρχιτεκτονική Κυψελωτών Συστημάτων, το Ασύρματο Περιβάλλον στις Κινητές Επικοινωνίες,  Παρεμβολές στο Ασύρματο Περιβάλλον, Μετάδοση OFDM, Σηματοδοσία, Συστήματα ΜΙΜΟ, Κατανομή και Εκχώρηση Ασύρματων Πόρων, Πολλαπλή Πρόσβαση, Επικοινωνίες Πολλαπλών Χρηστών, Χωρητικότητα Συστημάτων,  Διαχείριση Ραδιοδιαύλων, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Επικοινωνίας, Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης, Βασικά Πρότυπα Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα.
CEID_ΝΕ4617 Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Χειμερινό 5 5 3 2 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Επανάληψη της τεχνικής μερικώς επικαλυπτόμενων λειτουργιών 5-σταδίων, της δυναμικής και υποθετικής εκτέλεσης εντολών και των αρχιτεκτονικών πολλαπλών κύκλων (multicycles). Επανάληψη των ειδών των εξαρτήσεων και πότε οι εξαρτήσεις οδηγούν σε κενά (bubbles) στην εκτέλεση των εντολών. Στατικές και δυναμικές τεχνικές πρόβλεψης διακλαδώσεων. Προβλεπτές διακλαδώσεων local και global και προβλεπτές δύο επιπέδων (m, n). Πρόβλεψη διακλαδώσεων στον Core Duo και στον Itanium (predication). Δυναμική μετονομασία καταχωρητών στον Core Duo. Επανάληψη της ιεραρχίας κρυφών μνημών. Τεχνικές βελτιστοποίησης των κρυφών μνημών σε επίπεδο υλικού (victim caches, miss caches, pseudo-associative caches, elbow caches). Τεχνικές αντικαταστάσεις κρυφών μνημών τελευταίου επιπέδου (last level caches). Τεχνικές υλικού και λογισμικού για την εκ των προτέρων προσκόμιση των δεδομένων σε κρυφές μνήμες πρώτου και τελευταίου επιπέδου (prefetching). Τεχνικές βελτιστοποίησης των κρυφών μνημών σε επίπεδο μεταγλωττιστή (μετασχηματισμοί επαναληπτικών βρόχων). Λόγοι που μας οδήγησαν σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές (ILP wall +power  wall+memory wall = multicores). SISD,SIMD, MISD, MIMD αρχιτεκτονικές. Αρχιτεκτονικές κοινής μνήμης. Το πρόβλημα της συνάφειας μνήμης. Πρωτόκολλα καταλόγου και ευρείας εκπομπής. Τεχνικές μείωσης του λανθασμένου διαμοιρασμού (false sharing). Κατηγορίες πολύνηματικών αρχιτεκτονικών. H εφαρμογή της κρυφής μνήμης ιχνών (trace cache) σε hyperthreading αρχιτεκτονικές. To GPGPU προγραμματιστικό μοντέλο CUDA. Μοντέλα συνέπειας μνήμης (sequential, relaxed, weak consistency models). Συγχρονισμός μνήμης μέσω ατομικών εντολών φόρτωσης/αποθήκευσης (atomic load/stores). Άλλες μορφές παραλληλισμού όπως βοηθητικός πολύνηματισμός (helper threads), υποθετικός πολύνηματισμός (thread level speculation μέσω speculative precomputation και run-ahead execution) και transactional memories
CEID_ΝΕ5407 Λογισμικό και Προγραμματισμός συστημάτων
υψηλής επίδοσης
Χειμερινό 5 5 3 2 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων και προχωρημένων τεχνικών προγραμματισμού για παράλληλα συστήματα αποτελούμενα από manycore συνεπεξεργαστές σε συνδυασμό με πολυπήρυνους επεξεργαστές. Διδάσκονται επίσης μέθοδοι που αφορούν τον προγραμματισμό υψηλής επίδοσης (high performance programming) και τεχνικές παραλληλοποίησης υπολογιστικών πυρήνων και εφαρμογών. Έμφαση δίνεται 1) στον προγραμματισμό των καρτών γραφικών,  και στο προγραμματιστικό μοντέλο CUDA της NVIDIA, στην ιεραρχία της οργάνωσης των νημάτων (warps, blocks, grid) καθώς και στην ιεραρχία της μνήμης, και 2) στην οργάνωση και στον προγραμματισμό συστημάτων με διανυσματική και παράλληλη επεξεργασία με έμφαση και περαιτέρω εξειδίκευση του μοντέλου προγραμματισμού OpenMP και σε θέματα που αφορούν τους μεταγλωττιστές. Παρουσιάζονται επίσης μοντέλα για τον αποδοτικό προγραμματισμό ομογενών και ετερογενών συστάδων από επεξεργαστές και συνεπεξεργαστές. Το μάθημα εξετάζεται με τελική εξέταση και μία εκτεταμένη εργασία προγραμματισμού σε σύγχρονα συστήματα υψηλής επίδοσης όπως NVIDIA Tesla και Intel Xeon Phi.
CEID_NE4117 Κατανεμημένα Συστήματα Ι Χειμερινό 5 5 3 2 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε θεμελιώδεις έννοιες του κατανεμημένου υπολογισμού και η εργαστηριακή εξοικείωσή τους σε αυτές. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Βασικές αρχές και φιλοσοφία Κατανεμημένων Συστημάτων (ΚΣ). Τα ΚΣ του διαδικτύου (μοντέλα, παγκόσμιος ιστός, μηχανές διερεύνησης). Βασικά εργαλεία και υπηρεσίες ΚΣ. Σύγχρονα και Ασύγχρονα μοντέλα ΚΣ. Βασικοί αλγόριθμοι ΚΣ: αλγόριθμοι εκλογής αρχηγού, αλγόριθμοι διερεύνησης, αλγόριθμοι εύρεσης ελαχίστων διαδρομών. Συναίνεση σε ΚΣ και ανοχή λαθών. Συγχρονιστές. Λογικός χρόνος. Αμοιβαίος αποκλεισμός σε ΚΣ. Ζητήματα αντιπαλότητας και ανταγωνιστικότητας σε ΚΣ.