Είστε εδώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
 BA219 Συμπεριφορά Καταναλωτή Εαρινό  3  5  3  0  Επιλογής Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή, τις οποίες συνδέει με πρακτικές εφαρμογές στη στρατηγική του marketing.
 BA176 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ Εαρινό  3  5  3  0  Επιλογής Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από την λειτουργία της επικοινωνίας μάρκετινγκ επικεντρώνοντας στη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις.
BA154 Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων
Λογαριασμών
Χειμερινό  3  5  3  0  Επιλογής Η εξοικείωση του φοιτητή στον τρόπο οικονομικής αντιμετώπισης, μέτρησης του οικονομικού αποτελέσματος και της εν γένει λειτουργίας μίας εθνικής οικονομίας με βάση τους κανόνες που ισχύουν διεθνώς περί του Συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών.
Η εμβάθυνσή του σε ζητήματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συγκεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών πεδίων που δεν μπορούν να προσεγγισθούν ολοκληρωμένα με τις αρχές του ΣΕΛ και για τα οποία αναπτύσσονται εξειδικευμένοι λογαριασμοί του Εθνικού Συστήματος Λογαριασμών, οι Δορυφόροι Λογαριασμοί, οι οποίοι βρίσκονται σε συνάφεια με το κεντρικό πλαίσιο του ΣΕΛ αλλά επιτρέπονται διάφοροι βαθμοί ελευθερίας.
Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάλυση, παρουσίαση, αξιοποίηση της πληροφορίας και εξαγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από την πληθώρα των δεδομένων στον Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού ως χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης ΔΛ.
 BA189 Τεχνολογίες Διαδικτύου Χειμερινό  3  5  3  0  Επιλογής Το μάθημα παρουσιάζει στο φοιτητή τις βασικές τεχνολογίες που αφορούν στο Διαδικτύου (Internet) και αποτελούν την βάση για ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.
 MBAA201 Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΜΒΑ) Εαρινό  3  5  3  0  Επιλογής Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές το περιεχόμενο και τις σύγχρονες τάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην κριτική προσέγγιση των εννοιών και θεωριών της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, καθώς και στην ανάλυση σχετικών μελετών περίπτωσης.