Είστε εδώ

Τμήμα Χημείας

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
 XA 725 Χημεία Οργανομεταλλικών Ενώσεων και Μηχανισμοί
Ανοργάνων Αντιδράσεων
Χειμερινό  4  5  4  0 Ελεύθερης Επιλογής Ονοματολογία Οργανομεταλλικών Ενώσεων.Εύρεση Φορτίων.Διαλύτες στην Οργανομεταλλική Χημεία.Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Στοιχείων των Κυρίων Ομάδων. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Αλκαλιμετάλλων. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Μετάλλων των Αλκαλικών Γαιών.Αντιδραστήρια Grignard. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Στοιχείων των Ομάδων 13,14,15,12. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Μεταβατικών Μετάλλων. Καρβονύλια Μεταβατικών Μετάλλων. Ο Δεσμός στα Μεταλλοκαρβονύλια. Σύνθεση και Ιδιότητες Απλών Μεταλλοκαρβονυλίων. Μεταλλοκαρβονυλικά Ανιόντα, Υδρίδια και Αλογινίδια. Σύμπλοκα με Υποκαταστάτες Φωσφίνες, Αλκύλια, Αλκένια, Αλκύνια, Αλλυλικούς και 1,3-Βουταδιενικούς Υποκαταστάτες. Μεταλλοκένια. Οργανομεταλλικές Ενώσεις στη Βιομηχανική Κατάλυση. Υδροφορμυλίωση. Εισαγωγή στους Μηχανισμούς των Αντιδράσεων των Συμπλόκων των Μεταλλοιόντων του Τομέα d του Περιοδικού Πίνακα. Μηχανισμοί Αντιδράσεων Αντικατάστασης Υποκαταστατών σε επίπεδα τετραγωνικά (Φαινόμενο Trans) και οκταεδρικά σύμπλοκα. Αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων στις σύμπλοκες ενώσεις. Μηχανισμοί εσωτερικής και εξωτερικής σφαίρας.
 
XA 826

 Βιοανόργανη Χημεία  Εαρινό  4  5  4  0 Ελεύθερης Επιλογής Ιδιότητες των Βιολογικών Μορίων. Φυσικές Μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία. Επιλογή, Πρόσληψη και Οργάνωση Μεταλλικών Μονάδων στη Βιολογία. Ρύθμιση και Χρησιμοποίηση των Συγκεντρώσεων των Μεταλλικών Ιόντων στα Κύτταρα. Η Μεταβολή της Διαμόρφωσης των Βιομορίων υπό την Επίδραση των Μεταλλικών Ιόντων. Σύνδεση Μεταλλικών Ιόντων και Συμπλόκων στα  Ενεργά Κέντρα Βιομορίων. Πρωτεΐνες Μεταφοράς Ηλεκτρονίων. Σύνδεση και Ενεργοποίηση Υποστρωμάτων με μη Οξειδοαναγωγικούς Μηχανισμούς.    Χημεία Μεταφοράς Ατόμων και Ομάδων. Τα Μεταλλικά Σύμπλοκα στην Ιατρική. Βιοανόργανη Κατάλυση
ΟΣΦ 100  Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων  
Χειμερινό
 4  4  2  0 Επιλογής

Συνθετική Οργανική Χημεία και Εφαρμογές στη σύνθεση φαρμάκων. Παρασκευές και Αλληλομετατροπές Χαρακτηριστικών Ομάδων. Παρασκευές Χαρακτηριστικών Ομάδων με Δημιουργία C-C Δεσμών. Μέθοδοι Σύνθεσης Κυκλικών Ενώσεων. Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Γενόσημων Φαρμάκων, Ανάπτυξη συνθετικής οδού (κριτήρια επιλογής καταλληλότερης). Παραδείγματα.