Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές μονάδες Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
 ESC_640 Ειδική εκπαίδευση ΙΙ: Μαθησιακές διαφορές και
δυσκολίες
 Εαρινό  3  5  3  1  Μάθημα Επιλογής Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/ις φοιτητές/ιες σε ειδικά θέματα της μαθησιακής διαδικασίας, τα οποία βασίζονται στις υπάρχουσες προτιμήσεις και διαφορές των παιδιών κατά τη διαδικασία της διδακτικής και γνωσιακής επεξεργασίας μέσα στην σχολική τάξη.  Να προσφέρει πληροφορίες από τις τελευταίες έρευνες κι εμπειρίες  πάνω στις μαθησιακές αυτές διαφορές και δυσκολίες.  Να δώσει επίσης την ευκαιρία στο/η φοιτητή/ια να αποκτήσει εμπειρίες από τη σύγκριση των θεωρητικών δεδομένων με περιπτώσεις παιδιών και την επαφή του/της με τη σχολική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα του μαθήματος
Ορισμοί- Υποθέσεις και Θεωρίες για τις Μαθησιακές Διαφορές και Δυσκολίες (Μ-Δ)
Διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου: Νευροψυχολογική προσέγγιση
Διαφορές στις μαθησιακές προτιμήσεις και η διδακτική προσέγγιση του/ης δασκάλου/ας
Αξιολόγηση- Μέσα τεχνικής καταγραφής και εκτίμησης του τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά
Παράδειγμα αναλυτικού προγράμματος συνεκπαίδευσης: παιδιά με μαθησιακές ειδικές διαφορές ως προς τη γλώσσα (δυσλεξία), την αριθμητική, τη χωρική αντίληψη
Μεταγνώση και το διαμεσολαβητικό μοντέλο Brown- Feuerstein
Έρευνα δράσης σε δύο δημόσια σχολεία σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς:

  • Παρατήρηση παιδιού, εστιασμένη σε συγκεκριμένο μαθησιακό πεδίο
  • Εξατομικευμένη φροντιστηριακή στήριξη

Οικοδόμηση συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

 ESC_480  Στατιστική ΙΙ   Εαρινό  3  5  3  1  Μάθημα Επιλογής Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Εισαγωγή στην Επαγωγική Στατιστική και τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη γενίκευση από το δείγμα στον πληθυσμό.

Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Λογική της Στατιστικής Επαγωγής, Δειγματοληπτικές Κατανομές, Η Διαδικασία του Ελέγχου Υποθέσεων, Έλεγχοι Στατιστικής Σημαντικότητας, Έλεγχος t, Έλεγχος F, Έλεγχος χ2 , Διαστήματα Εμπιστοσύνης.

 ESC_670  Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής
έρευνας
 Χειμερινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες /-ές να γνωρίσουν τα βασικά στάδια εκπόνησης μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας και να εξοικειωθούν με τα βασικά στοιχεία της συγγραφής μιας τέτοιας έρευνας. Θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια βιβλιογραφική έρευνα, να αναλύσουν σχετικά άρθρα υπό το πρίσμα των βασικών στοιχείων συγγραφής μιας εμπειρικής έρευνας και να σχεδιάσουν εργαλεία έρευνας ή να αναλύσουν και παρουσιάσουν πρωτογενή δεδομένα εκπαιδευτικής έρευνας.
Περιεχόμενα του μαθήματος
Η εκπαιδευτική έρευνα: ιστορία, στόχοι, μέθοδοι και είδη εκπαιδευτικής έρευνας
Γνωριμία με τα κείμενα της εκπαιδευτικής έρευνας: Η βιβλιογραφική έρευνα
- Τα διεθνή και ελληνικά περιοδικά εκπαιδευτικής έρευνας και η συγκρότηση της βιβλιογραφίας (Σεμινάριο στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Πατρών)
Σχεδιασμός, εκπόνηση και συγγραφή εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας: Τα στάδια της εμπειρικής έρευνας και τα βασικά στοιχεία συγγραφής
- Τα είδη, η δομή και το περιεχόμενο των κειμένων της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας
- Ανάλυση των στοιχείων συγγραφής ενός άρθρου εκπαιδευτικής έρευνας
Η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, η διαμόρφωση του πλαισίου  και οι στρατηγικές προσέγγισής του
- Η επισκόπηση γνώσεων, στάσεων και αξιών ατόμων και ομάδων στην εκπαίδευση
- Η πειραματική έρευνα και η μελέτη της διδασκαλίας
- Η ανάλυση γραπτών πηγών στην εκπαίδευση
Η παραγωγή πρωτογενών δεδομένων από ένα ερευνητικό δείγμα
- Ο σχεδιασμός ερωτηματολογίου / συνέντευξης
- Ο σχεδιασμός παρατήρησης ομάδας
- Η ανάλυση περιεχομένου κειμένων
Η ανάλυση πρωτογενών δεδομένων
- Η χρήση και ερμηνεία ποσοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου SPSS
- Η χρήση και ερμηνεία ποιοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου InVivo
 ESC_235  Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού    Εαρινό 3  5  3  2  Μάθημα Επιλογής Σκοπός: Η σημαντική διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου αλλά και η εγγενής πολυπλοκότητά του δημιουργεί ερωτήματα κοινωνικής, οικονομικής, ψυχολογικής, εκπαιδευτικής και πολιτικής φύσης παράλληλα με τα τεχνολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με τα πρωτόκολλα και τις γλώσσες προγραμματισμού στον Ιστό. Στα ερωτήματα αυτά εστιάζει το νέο επιστημονικό πεδίο που καλείται Επιστήμη του Ιστού. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην προβληματική του πεδίου αυτού, με έμφαση στην εκπαιδευτική του διάσταση.  Επιπλέον  στόχος  είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις αρχές, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, να αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες αξιοποίησής του και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις παιδαγωγικές χρήσεις του ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται στη διάσταση της επικοινωνίας μέσω των ΤΠΕ
•      Τεχνολογία Δικτύων: βασικές έννοιες των δικτύων, αναφορά στο τρέχον τεχνολογικό επίπεδο και περιγραφή της δομής του Διαδικτύου και στοιχειώδεις λειτουργίες.
•      Υπηρεσίες Διαδικτύου: παρουσίαση των βασικών σύγχρονων υπηρεσιών του Διαδικτύου: Παγκόσμιος Ιστός (WWW), μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail),  και μεταφορά αρχείων (ftp), ιστολόγιο, wiki, κοινωνικά δίκτυα.
•      Παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις της χρήσης του Διαδικτύου: Διαδίκτυο και εκπαίδευση, Διαδίκτυο και μάθηση, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Εξειδικευμένες τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας για Εκπαιδευτικούς. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης (Learning Management Systems). Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διαμεσολαβούνται από διαδικτυακές εφαρμογές.
•      Κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης του Διαδικτύου: Πνευματικά δικαιώματα, κοινωνικός μετασχηματισμός από την εξάπλωση του Διαδικτύου, ασφαλής χρήση του Διαδικτύου.
•      Αρχές ανάπτυξης διαδικτυακού λογισμικού: εισαγωγή στις τεχνικές ανάπτυξης (web authoring) και στη αξιολόγηση δικτυακών περιβαλλόντων. Βασικές αρχές χρηστοκεντρικού σχεδιασμού στο Διαδίκτυο.
Περιεχόμενο εργαστηρίου
1ο Δίωρο. Google Docs
2ο Δίωρο. Blogs (και συμπληρωματικά Wikis)
3ο- 4ο Δίωρο. Weebly
5ο Δίωρο. Τεχνικές Αναζήτησης/ Υπηρεσίες Ερωτηματολογίων
6ο Δίωρο. Υπηρεσίες Web 2.0
7ο Δίωρο. Εργαλεία οπτικοποίησης Tagcloud (Wordle), Visualization (IBM Watson Analytics)
8ο Δίωρο. Αξιολόγηση δικτυακού τόπου
9ο Δίωρο. Μοντέλο επιπέδου πληκτρολογήσεων, εργαλείo KLM-FA
10ο Δίωρο. Ακαδημαϊκά κοινωνικά δίκτυα
11ο Δίωρο. Συστήματα διαχείρισης της μάθησης / moodle
12ο Δίωρο. Εικονικοί Κόσμοι (Second Life) και εκπαιδευτικές τους χρήσεις
 ESC_530 Ειδικά θέματα διδακτικής εννοιών των
μαθηματικών
 Χειμερινό  3  5  3  1  Μάθημα Επιλογής Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σχεδιασμός, ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και υλοποίηση δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο.
Επίσης, αξιολόγησης των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο νηπιγωγείο.
Περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα θα αναπτυχθεί ως εξής:
Αρχικά, μέσω της προσφυγής σε πορίσματα της ψυχολογίας της μάθησης και της διδακτικής των μαθηματικών θα διερευνήσουμε τον τρόπο και τις δυνατότητες οικειοποίησης των μαθηματικών εννοιών από μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν σενάρια διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο.
Θα ακολουθήσει υλοποίηση των διδακτικών σεναρίων.
Τέλος, θα αξιολογηθούν οι διδακτικές παρεμβάσεις των φοιτητών/- τριών.