Είστε εδώ

Τμήμα Φιλοσοφίας

 Κωδικός  Μάθημα  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες θεωρίας  Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία  Περιγραφή
 2003.4 Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων
Ι
Χειμερινό  3  10 0  3 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Ο χαρακτήρας των μαθημάτων είναι εργαστηριακός με κύριο στόχο την μεθοδολογική κατάρτιση των φοιτητών για μια αυτοδύναμη, επιστημονικά δόκιμη προσέγγιση πρωτογενών φιλοσοφικών κειμένων και την εξάσκησή τους στις απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν  πρακτικές και δεξιότητες:
α) οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά στην ανάλυση του φιλοσοφικού λόγου, στον προσδιορισμό του περιεχομένου των φιλοσοφικών εννοιών του κειμένου, στην δυνατότητα διάκρισης, ανασυγκρότησης και αποτίμησης της εξηγητικής δύναμης των επιχειρημάτων του και στην κατανόηση των φιλοσοφικών θέσεων που διατυπώνονται σε αυτό..
β) οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά στην χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων για τους σκοπούς του μαθήματος υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού, όπως είναι ειδικά έργα αναφοράς, φιλοσοφικά λεξικά, ιστορικά γλωσσικά λεξικά, ευρετήρια, ηλεκτρονικές πηγές, χρήση της βιβλιοθήκης.
γ) Εν τέλει οι φοιτητές μαθαίνουν να εξάγουν φιλοσοφική γνώση από πρωτογενές υλικό και ασκούνται  στην ανάπτυξη γραπτού επιστημονικού φιλοσοφικού λόγου.
Το περιεχόμενο του εργαστηρίου είναι θα πρέπει να είναι η ανάγνωση ενός σημαντικού έργου της αρχαίας φιλοσοφικής γραμματείας.
 3002.4 Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων
ΙΙ
 Χειμερινό  3  10  0  3  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Ο χαρακτήρας των μαθημάτων είναι εργαστηριακός με κύριο στόχο την μεθοδολογική κατάρτιση των φοιτητών για μια αυτοδύναμη, επιστημονικά δόκιμη προσέγγιση πρωτογενών φιλοσοφικών κειμένων και την εξάσκησή τους στις απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν  πρακτικές και δεξιότητες:
α) οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά στην ανάλυση του φιλοσοφικού λόγου, στον προσδιορισμό του περιεχομένου των φιλοσοφικών εννοιών του κειμένου, στην δυνατότητα διάκρισης, ανασυγκρότησης και αποτίμησης της εξηγητικής δύναμης των επιχειρημάτων του και στην κατανόηση των φιλοσοφικών θέσεων που διατυπώνονται σε αυτό..
β) οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά στην χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων για τους σκοπούς του μαθήματος υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού, όπως είναι ειδικά έργα αναφοράς, φιλοσοφικά λεξικά, ιστορικά γλωσσικά λεξικά, ευρετήρια, ηλεκτρονικές πηγές, χρήση της βιβλιοθήκης.
γ) Εν τέλει οι φοιτητές μαθαίνουν να εξάγουν φιλοσοφική γνώση από πρωτογενές υλικό και ασκούνται  στην ανάπτυξη γραπτού επιστημονικού φιλοσοφικού λόγου.
Το περιεχόμενο του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι η ανάγνωση ενός σημαντικού έργου της νεότερης φιλοσοφικής γραμματείας, από τον Ντεκάρτ έως και τον Γερμανικό Ιδεαλισμό.
 5037 Ειδικά Θέματα Νεότερης Φιλοσοφίας Ι Χειμερινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής Το μάθημα αφορά στην εξέταση ειδικών θεμάτων της νεότερης θεωρητικής ή/και πρακτικής φιλοσοφίας από τον Descartes μέχρι και τον Nietzsche. Στόχος του είναι να γνωρίσουν εις βάθος οι φοιτητές κλασικά ερωτήματα και προβληματικές μέσω της μελέτης και της ανάλυσης φιλοσοφικών κειμένων που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης κατά τους νεότερους χρόνους.
5033 Ειδικά Θέματα Νεότερης Φιλοσοφίας Ι:
Φιλοσοφία της Επιστήμης
Χειμερινό 3 5 3 0 Μάθημα Επιλογής Το μάθημα εξετάζει κυρίως  τρεις θεωρήσεις για τον τρόπο που αναπτύσσεται η επιστήμη: ο Λογικός Θετικισμός, η Διαψευσιοκρατία και ιστορικιστική προσέγγιση του Kuhn. Στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτών των θεωριών θα εξεταστούν ένα σύνολο επιμέρους ερωτημάτων που αφορούν την επιστήμη. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα:
Ποια είναι η σχέση παρατήρησης και επιστημονικής θεωρίας;
Τι είναι μια επιστημονική εξήγηση και σε τι διαφέρει από άλλες μορφές εξήγησης;
Τι είναι ένας φυσικός νόμος;
Ποια είναι η σχέση της επιστήμης με την αλήθεια και την ορθολογικότητα;
Ποιος είναι ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας στην εξέλιξη της επιστήμης;
 5019 Heidegger Εαρινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής Εισαγωγή στη σκέψη του Heidegger από την πρώιμη περίοδο της "ερμηνευτικής φαινομενολογίας", το κλασικό κείμενο "Είναι και χρόνος", μέχρι την ύστερη περίοδο και την "Προέλευση του έργου τέχνης". Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα βασικά μοτίβα της σκέψης του Heidegger, όπως αυτά αναπτύσσονται στο εσωτερικό της φαινομενολογικής παράδοσης