Είστε εδώ

Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
PED_296 Συμμετοχική Εκπαίδευση Μαθητών Με Ειδικές Ανάγκες Εαρινό 5 5 3 0 Μάθημα Επιλογής Θεωρητικό μέρος: Από τη ξεχωριστή εκπαίδευση στην ένταξη, ενσωμάτωση και τη συμμετοχική εκπαίδευση. Θεωρητικά μοντέλα και πρακτικές. Νομοθεσία και παροχές. Η μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας. Ατομικές διαφορές και χαρακτηριστικά μαθητών με ειδικές ανάγκες-αξιολόγηση και δημιουργία εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης. Προετοιμασία συμμετοχικού σχολείου/τάξης και αντιρατσιστικού περιβάλλοντος. Σχολείο για όλους. Προσαρμογές του αναλυτικού προγράμματος και διαφοροποιήσεις. Μοντέλα συνεργατικής μάθησης και τρόποι διδασκαλίας. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές. Β) Πρακτικό μέρος: Επισκέψεις σε σχολεία με τμήματα ένταξης, με παράλληλη στήριξη, ή στο ΚΕΔΔΥ και παρακολούθηση του προγράμματος ενσωμάτωσης/συμμετοχής των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις κοινές τάξεις. Συνεντεύξεις με ειδικούς, επίσης με δασκάλους γενικής τάξης και όπου είναι δυνατόν με μαθητές. Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων και μελέτες περιπτώσεων
PED_205 Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Χειμερινό 5 5 3 0 Μάθημα Επιλογής Στόχοι του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να μάθει ο φοιτητής την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, τους βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεσμών, τους κύριους φορείς που έδρασαν και διαμόρφωσαν την εκπαιδευτική κουλτούρα και τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται η «εκπαίδευση» (ως έννοια και ως περιεχόμενο) από την ελληνική κοινωνία. Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της δεξιότητας της ερμηνείας ενός συμβάντος με βάση την ιστορική προοπτική του, συνεπώς και η ένταξη ενός γεγονότος στο ιστορικό του πλαίσιο.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα αναφέρεται στη θεωρητική προσέγγιση της ιστορίας της εκπαίδευσης, στις βασικές θεωρητικές αρχές και στην ιδιαιτερότητα της μεθοδολογίας του αντικειμένου και σε θεωρίες που διαμόρφωσαν την εκπαίδευση στο νεοελληνικό κράτος, καθώς και σε θεωρίες για την ερμηνεία των κοινωνικών μετασχηματισμών και μεταβολών. Βασική θεματική αποτελεί η ιστορία της εκπαίδευσης από την ίδρυση των νεοελληνικού κράτος μέχρι σήμερα. Γίνεται εκτενής αναφορά στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική νομοθεσία, στους εμπλεκόμενοι φορείς και τις πολιτικές που εφάρμοσαν, καθώς και στις δομικές σχέσεις της εκπαίδευσης και τα προβλήματα που προέκυψαν από τον τρόπο ενσωμάτωσής της στην ευρύτερη κοινωνική δομή: ανάλυση των μεταρρυθμίσεων στις μεταβλητές τους (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, κτλ.), των στόχων-σκοπών των μεταρρυθμίσεων και την αιτιολόγησή τους.

Εξετάζεται η εκπαιδευτική δομή και η σχέση της με τις ευρύτερες κοινωνικές δομές και ανάγκες, τους δομικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς υπό το πλαίσιο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Εξετάζεται, επίσης, η ιστορική προέλευση των προβλημάτων της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Μετά από μια σύντομη αναφορά στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού θεσμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα μέχρι τον 19ο αιώνα. Ακολούθως αναλύονται οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και η εκπαιδευτική πολιτική, ανά περίοδο: τα χρόνια του Καποδίστρια και κατά η βαυαροκρατία, τα οράματα και οι διαψεύσεις στα μέσα-τέλη του 19ου αιώνα, οι δεκαετίες 1910-30, η εκπαίδευση στα χρόνια του πολέμου, της κατοχής και της αντίστασης, η εκπαίδευση στη δεκαετία του 1950, η μεταρρύθμιση του 1959 και του 1964, η εκπαίδευση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974), η μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης (1974-1977), η εκπαίδευση στη δεκαετία του 1980, η εκπαιδευτική πολιτική και οι ευρωπαϊκές προοπτικές από τη δεκαετία του 1990 μέχρι και σήμερα. Επίσης, αναλύονται τα ζητήματα που προκύπτουν μετά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και γίνεται συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές συνθήκες διαμορφώνουν την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα και επαναπροσδιορίζουν τα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας.

PED_236 Διδακτική Φυσικών Επιστημών Εαρινό 5 5 2 1 Μάθημα Επιλογής Στόχοι του μαθήματος: (α) Να γνωρίσουν οι φοιτητές βασικές έννοιες του ερευνητικού πεδίου της διδακτικής των φυσικών επιστημών, (β) Να εξοικειωθούν με την έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού της επιστημονικής σε σχολική γνώση, (γ) Να εφαρμόσουν βασικές έννοιες της διδακτικής των φυσικών επιστημών στον σχεδιασμό διδασκαλιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιεχόμενο του μαθήματος:  Στοιχεία των Φυσικών Επιστημών αποτελούν μια σημαντική  συνιστώσα του περιεχομένου και της «λογικής» αρκετών γνωστικών αντικειμένων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, που αποτελεί τη συστηματική και κριτική ανάλυση της σχετικής διδακτικής διαμεσολάβησης. Έχει θεωρητικό και εμπειρικό προσανατολισμό. Οι κύριες διαστάσεις της προβληματικής είναι δύο: α) Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην εξέλιξη των νοητικών δομών των μαθητών και την εννοιολογική αναδόμηση. Εδώ εξετάζεται και η επιστημολογική και η ιστορική όψη του ζητήματος της αλλαγής της επιστημονικής γνώσης. β) Η δεύτερη διάσταση έχει περισσότερο εμπειρικό χαρακτήρα και αφορά στην καταγραφή αναπαραστάσεων ορισμένων φυσικοεπιστημονικών εννοιών. Κατά τη συζήτηση των παραπάνω διαστάσεων ιδιαίτερη θέση έχουν οι οπτικές της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Συνοπτικά ασχολείται με την εννοιολογική, μεθοδολογική και πολιτισμική διάσταση της επιστημονικής γνώσης, ο διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης αναφοράς σε σχολική γνώση, οι αντιλήψεις για το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικών επιστημών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εισαγωγή στο σχεδιασμό διδασκαλιών με βάση πορίσματα της έρευνας στη διδακτική των φυσικών επιστημών
PED_246 Σχεδιασμός του Μαθήματος των
Μαθηματικών
Εαρινό 5 5 2 1 Μάθημα Επιλογής Στόχοι του μαθήματος: Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας των Μαθηματικών έχει ως πρωταρχικό στόχο –διατηρώντας την ποιότητα του μαθηματικού περιεχομένου (mathematical integrity)-την κατανόηση όχι μόνον αυτού του περιεχομένου, αλλά και γενικότερα την εξοικείωση των φοιτητών με τρόπους σκέψης που αναδείχθηκαν αποτελεσματικοί μέσα από την έρευνα, και στην ιστορική εξέλιξη των Μαθηματικών.
Η βαθιά γνώση των θεωριών και των πρακτικών σχεδιασμού της διδασκαλίας
•    Επιτρέπει να θέτουμε προτεραιότητες και να εστιάζουμε στα σημαντικά.
•    Επιτρέπει τεκμηριωμένες λήψεις αποφάσεων.
•    Διασφαλίζει την καλή διαχείριση του χρόνου.
•    Συμβάλλει στην πρόβλεψη παρανοήσεων και δυσκολιών και στην έγκαιρη προετοιμασία για την αντιμετώπισή τους.
•    Ενισχύει την αυτοεκτίμηση -μέσω της ασφάλειας που παρέχει-, ιδιαίτερα στους νέους εκπαιδευτικούς.
•    Διασφαλίζει μια εκ των προτέρων αξιολόγηση των δραστηριοτήτων -που θα χρησιμοποιηθούν- και κατά συνέπεια μια βέλτιστη «τοποθέτησή τους» στη διδακτική διαδικασία.
•    Δίνει ευκαιρία για αναστοχασμό και επανατροφοδότηση και αποτελεί μέσο επικοινωνίας με άλλους εκπαιδευτικούς- ιδιαίτερα στη διαδικτυακή του μορφή.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: θεωρητικά ζητήματα Διδακτικής των Μαθηματικών.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Οι Θεματικές Ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι:
•    Βασικές αρχές σχεδιασμού της διδασκαλίας των Μαθηματικών (1)
•    Σχολιασμός και σύγκριση σχεδιαστικών μοντέλων (1)
•    Διαμεσολάβηση των εργαλείων (χειραπτικών και τεχνολογικών) στο σχεδιασμό της διδασκαλίας (2)
•    Σχεδιασμός σε διαδικτυακό περιβάλλον (1)
•    Διεπιστημονικός σχεδιασμός-η μέθοδος project (2)
•    Κατασκευή και αξιολόγηση διερευνητικών δραστηριοτήτων (2)
•    Διαχείριση της (πολυπολιτισμικής) τάξης των Μαθηματικών – Θεωρίες  και πρακτικές εφαρμογές (1)
•    Μορφές παρατήρησης της διδασκαλίας των Μαθηματικών (1)
•    Σχεδιασμός της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών – Κοινότητες  Πρακτικής
PED_297 Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Εαρινό 5 5 3 0 Μάθημα Επιλογής Στόχοι του μαθήματος
•    Να κατανοήσουν τη γενική χαρτογράφηση και γεωγραφία της Ελληνικής ιστορίας και την επιρροή σ ’αυτή από Ευρωπαϊκά και παγκόσμια γεγονότα από α) το 1821-1944 και β) το 1945 μέχρι και σήμερα.
•    Να στοχαστούν για τη συμβολή των βασικών προσώπων και των γεγονότων στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία από το 1821 έως και σήμερα, να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και περαιτέρω να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν τον τρόπο δόμησης και ανάπτυξης του σύγχρονου κόσμου.
•    Να αναπτύξουν την ικανότητα να αναλύουν τις ιστορικές πηγές, να καταλήγουν σε συμπεράσματα με βάση την ανάλυση αυτή και να συνθέτουν κριτικά δοκίμια που εξηγούν τη σημασία ορισμένων ιστορικών γεγονότων για τις υπό μελέτη ιστορικές περιόδους.
•    Να γράφουν και να αφηγούνται με τη χρήση συνοπτικών επιχειρημάτων τα ιστορικά γεγονότα και να ερμηνεύουν κριτικά το παρελθόν
•    Να χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη πηγών (πρωτογενείς πηγές, δευτεροβάθμια, κ.α.)  για την υποστήριξη των επιχειρημάτων και των ερμηνειών τους.
•    Να κατανοούν την πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης από 1821 έως και τον εικοστό πρώτο αιώνα.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Ασχολείται με τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πνευματικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές αλλαγές που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Το πρώτο μέρος έχει ως αντικείμενο την νεότερη Ελληνική ιστορία (1821-1944).  Το δεύτερο μέρος αφορά την μελέτη κυρίως της Ελληνικής Ιστορίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα. Ευρωπαϊκά και παγκόσμια γεγονότα θα πρέπει επίσης να μελετηθούν και στα δύο μέρη ως προς το πώς επηρεάζουν ή  τα επηρεάζει η Ελλάδα. Τα δύο παραπάνω αναφερόμενα μέρη θα ερευνηθούν και συζητηθούν με τη χρήση βίντεο, φωτογραφιών, γραπτών μαρτυριών, ιστορικών  λημμάτων, διαλέξεων και ιστοριών από το παρελθόν. Επίσης, θα συζητηθούν και αναθεωρηθούν σημαντικά γεγονότα, το πολιτιστικό περιεχόμενο αυτών, καθώς και κοινωνικά - πολιτικά ζητήματα. Η επιλογή των θεμάτων θα γίνεται με κριτήριο τη σπουδαιότητά τους, αλλά και τη σημασία της διδασκαλίας τους σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αντλήσουν στοιχεία για τη σχολική πράξη και θα διαμορφώσουν επιστημονικά κριτήρια κατά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων. Τέλος, Θα εξεταστούν κυβερνητικές πολιτικές και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιό τους και θα διερευνηθεί η συσχέτισή τους με τη σύγχρονη εποχή.