Είστε εδώ

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
 ARC_050

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5

 Χειμερινό 12  12 1 7  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό  Αντικείμενο του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5, είναι ο σχεδιασμός κτηρίων που στεγάζουν δραστηριότητες Εκπαίδευσης. Τα δημόσια κτήρια, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιτρέπουν στους φοιτητές να μελετήσουν σύνθετες δομές σε χώρους με τους οποίους είναι ήδη εξοικειωμένοι από μικρή ηλικία. Ο συλλογικός χαρακτήρας τους προσφέρει την δυνατότητα εμβάθυνσης και έρευνας που επαναπροσδιορίζει ουσιαστικά την Αρχιτεκτονική πράξη.
Ο χώρος επέμβασης είναι ένας χώρος Όριακός', εκεί όπου ο αστικός και προαστιακός ιστός συναντά το φυσικό τοπίο, ένας χώρος συνύπαρξης διαφορετικών και πολλές φορές αντιφατικών στοιχείων και καταστάσεων, στα ΒΑ όρια του Δήμου Πατρέων. Το κτηριολογικό πρόγραμμα (~4.000μ2) διαμορφώνεται από τους φοιτητές σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επιμέρους εκφωνήσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά, σύμφωνα με την κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής/-τρια δηλώνει τους διδάσκοντες και τα θέματα της επιλογής του/της, κατά σειρά προτίμησης, και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/-τριών σε ομάδες.
ARC_060 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6  Εαρινό  12  12  1 7 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν δραστηριότητες εκπαίδευσης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής /φοιτήτρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του/της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών σε ομάδες.
ARC_070  Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7  Χειμερινό  12  12  1  7  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Οι σχεδιασμοί 7 και 8 του τετάρτου έτους σπουδών, απαιτούν την ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών φοίτησης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, σε σχέδια -προτάσεις (design projects) που να περιλαμβάνουν πολλαπλές κλίμακες, από την ελάχιστη μονάδα στον αστικό χώρο.
Η γενική θεματική του ΑΣ7 έχει ως τίτλο: «Εκδοχές κατοίκησης». Η θεματική αυτή αφορά σε ζητήματα συλλογικής κατοίκησης υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Περιλαμβάνει συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχεία, φοιτητικές εστίες και οποιοδήποτε άλλο κτηριολογικό πρόγραμμα αναφέρεται στην έννοια της κατοίκησης. Ο κάθε διδάσκοντας προτείνει ένα θέμα που θα πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιοχή μελέτης όπου θα γίνουν και σημειακές ή συνολικές παρεμβάσεις αστικής κλίμακας. Στην αρχή του εξαμήνου, κάθε φοιτητής/τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του /της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών /τριών σε ομάδες. Τα θέματα, όπως και η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζονται από τον κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με την κοινή για όλους θεματική.
Το μάθημα στοχεύει σε μια καθολική αντιμετώπιση του ζητήματος της κατοίκισης, όπου οι σπουδαστές/τριες διερευνούν και αμφισβητούν τις έννοιες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, του σταθερού και του ευέλικτου, ως στοιχεία προγράμματος και οργάνωσης του αστικού χώρου. Η στέγαση για ένα συγκεκριμένο, αλλά σχετικά μικρό πληθυσμό, θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα δημόσιο ή κοινόχρηστο πρόγραμμα που παράγει νόημα και διερευνά δημιουργικά τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής να επεμβαίνει και να αρθρώνει λόγο για τη ζωή στη πόλη. Έμφαση δίνεται στον επαναπροσδιορισμό των ποικίλων μορφών κατοίκησης στη σύγχρονη πόλη.
Το μάθημα είναι εργαστηριακό και προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα.
ARC_080 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8   Εαρινό  12 12 1  7  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Οι σχεδιασμοί 7 και 8 του τετάρτου έτους σπουδών, απαιτούν την ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών φοίτησης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, σε σχέδια -προτάσεις (design projects) που να περιλαμβάνουν πολλαπλές κλίμακες, από το κτήριο στον αστικό χώρο.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτηρίων μεγάλης κλίμακας και ευρύτερων τμημάτων της πόλης ή του τοπίου που τα εμπεριέχουν. Το μάθημα περιλαμβάνει, διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και το σχεδιασμό του κυρίους θέματος στο εργαστήριο. Το συγκεκριμένο θέμα και η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου, κάθε φοιτητής /τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του /της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών /τριών σε ομάδες.
Η γενική θεματική του ΑΣ8 με τίτλο: «Εκδοχές αστικότητας» συνδυάζει την αρχιτεκτονική κτηρίων με στρατηγικές αστικού σχεδιασμού. Διερευνάται ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές της αστικής ανάπτυξης και στοχεύει σε προτάσεις που αντιμετωπίζουν τη πόλη ως ένα αρχιτεκτονικό έργο.
ARC301 Αειφορικός Σχεδιασμός  Χειμερινό 6 6 1 3 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή των περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων ως παραγόντων του αρχιτεκτονικού και του αστικού σχεδιασμού, προκειμένου οι ανθρώπινες ανάγκες να καλυφθούν με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια της της αειφορίας,  με έμφαση στην εφαρμογή της στο δομημένο περιβάλλον.  Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις από έδρας και ασκήσεις, προκειμένου αφ΄ενός να παρασχεθεί θεωρητική γνώση και αφ΄ετέρου να υπάρξει εξοικείωση με υπολογιστικές μεθόδους και ειδικά εργαλεία σχεδιασμού. Δίδεται έμφαση στην προσέγγιση του αειφορικού σχεδιασμού τόσο ως αυτοτελούς τεχνικού αντικειμένου, όσο κυρίως σε συνάρτηση με την αναζήτηση της αρχιτεκτονικής ποιότητας.