Είστε εδώ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
 ECE_A011 Εξατομικευμένα συστήματα Τηλεϊατρικής και
Βιοιατρικής
Εαρινό 3 4 3 0 Μάθημα Επιλογής Εισαγωγή, Αρχιτεκτονική συστημάτων Τηλεϊατρικής και Βιοιατρικής, Μοντελοποίηση πληροφορίας και χρηστών σε συστήματα Τηλεϊατρικής, Αξιοπιστία, Διαθεσιμότητα και ασφάλεια συστημάτων Τηλεϊατρικής, Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων σώματος: Πρωτόκολλα επικοινωνίας, Τοπολογίες, Εφαρμογές, Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσεων Ιατρικών Δεδομένων Συλλογή και Επεξεργασία βιοιατρικών δεδομένων: Τεχνικές βελτίωσης σηματοθορυβικού λόγου σε βιοϊατρικά δεδομένα, Τεχνικές φασματικής ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων. Τεχνικές ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και ανεξαρτήτων συνιστωσών. Τεχνικές ανάλυσης αυτοπαλινδρόμησης, Βιο-δείκτες
Επεξεργασία Ιατρικών εικόνων και Ιατρική απεικόνιση σε συστήματα Τηλεϊατρική. Διασφάλιση ποιότητας Ιατρικών Δεδομένω, Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, Μηχανική μάθηση σε βιοιατρικά δεδομένα και βιοστατιστική.
Τεχνικές κατ’ οίκον τηλε-παρακολούθησης ασθενών,
Μαθηματική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση φυσιολογικών συστημάτων:Συστήματα Φυσιολογίας & Μέθοδοι Μοντελοποίησης φυσιολογικών συστημάτων,Ανάλυση και ταυτοποίηση φυσιολογικών συστημάτων, Υπολογιστικές απαιτήσεις & αρχιτεκτονικές προσομείωσης φυσιολογικών συστημάτων, Εφαρμογές, Συστήματα υποβοηθησης κλινικών αποφάσεων στη Τηλεϊατρική, Εφαρμογές Μεθόδων μηχανικής μάθησης σε εξατομικευμένα συστήματα Τηλεϊατρικής,  
Εξατομικευμένες Εφαρμογές Τηλεϊατρικής με χρήση κινητών τηλεφώνων.

 ECE_Δ010 Ρομποτικά Δικτυωμένα Συστήματα Εαρινό 4 4 3 1 Μάθημα Επιλογής Αισθητήρες όρασης (στεροσκοπικής και monocular). Μηχανική όραση (χρωματική αναπαράσταση εικόνας, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση ακμών, γωνιών, αναγνώριση χαρακτηριστικών εικόνας και video, επιπολική γεωμετρία). Κινούμενα Ρομπότ (πλοήγηση, αποφυγή εμποδίων, σχεδιασμός τροχιάς). Συνεργαζόμενα Ρομπότ. Δικτυωμένα Ρομπότ (Λαπλασιανή μήτρα και έλεγχος μέσω του δικτυακού γράφου). Κινούμενα δικτυωμένα συστήματα ελέγχου.  Προσομοίωση δικτυωμένων συστημάτων με χρήση του πρωτοκόλλου 802.15.4 σε περιβάλλον Cooja. Προσομοίωση κινούμενων δικτυωμένων ρομπότ για κάλυψη περιοχής.
 ECE_Γ010 Διαδίκτυο των Αντικειμένων Εαρινό 3 4 0 0 Μάθημα Επιλογής Εισαγωγή στο IoT, Βασικέςέννοιες – πεδία εφαρμογών, Μοντέλα, Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίεςγια ΙοΤ, Η στοίβα πρωτοκόλλωντουΙοΤ – Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής, Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής για συσκευές με  περιορισμένους πόρους, Cloud Computing, Ανάπτυξη συστήματος με χρήση τεχνολογιών ΙοΤ, Σχεδιασμός συστήματος - Μελέτη περίπτωσης, Βασικές Αισθητηριακές δομές για IoT και διεπαφές, Δομή, Χαρακτηριστικά και Διασυνδεσιμότητα των ΙοΤ συσκευών, Πρωτόκολλα επικοινωνίας για ΙοΤ –Zigbee, Bluetooth/ Smart Bluetooth, PLC (Powerline Communications),  μειονεκτήματα-πλεονεκτήματα, Sensor Networks, RFIDs  και συνδυασμόςτους , RFID Sensor networks - τεχνολογίες καταλύτες (enabling  technologies) για  IoT, Παραδείγματα εφαρμογών ΙοΤ  (healthcare , smart home , smart cities κλπ)
 ECE_B010 Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Εαρινό 3 4 0 0 Μάθημα Επιλογής Μεμονωμένες ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα, Tοπολογία που χρησιμοποιείται στα αιολικά συστήματα, Ηλ. Μηχανές - Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, Δυναμικά μοντέλα, Τεχνολογία σταθερών στροφών, Τεχνολογία ελέγχου μεταβλητών στροφών:
ΑΜ διπλής τροφοδοσίας,
ΑΜ με διασύνδεση συνεχούς ρεύματος,
ΣΜ μόνιμου μαγνήτη με διασύνδεση συνεχούς ρεύματος
Έλεγχος πραγματικής και αέργου ισχύος, έλεγχος τάσης στη διασύνδεση, συνεχούς ρεύματος, Έλεγχος βήματος πτερυγίων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα αιολικά συστήματα, Σύνδεση με το δίκτυο. PLL συγχρονισμός, Διεσπαρμένη παραγωγή-Νησιδοποίηση, Κανονική λειτουργία και λειτουργία υπό διαταραχές, Προστασία συστήματος – Κανονισμοί
 DGP_206 Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας Εαρινό 3 5 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Εισαγωγή. Εποπτεία και διαχείριση σφαλμάτων συστημάτων-ορολογία. Αξιοπιστία, Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια Συστήματος. Μέθοδοι Ανίχνευσης Σφαλμάτων (ΜΑΣ). ΜΑΣ βασισμένα σε μοντέλα σημάτων. ΜΑΣ βασισμένα σε μοντέλα διαδικασιών (αναγνώριση συστήματος). ΜΑΣ με χρήση παρατηρητών και εκτίμηση κατάστασης συστήματος. ΜΑΣ με χρήση κυρίων συνιστωσών. ΜΑΣ με χρήση μεθόδων ταξινόμησης. ΜΑΣ με χρήση μεθόδων συμπερασμάτων. ΜΑΣ με χρήση αναγνώρισης συνόλου μελών. Εφαρμογές ΜΑΣ για κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Εφαρμογές ΜΑΣ για γεννήτριες. Εφαρμογές ΜΑΣ σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.