Είστε εδώ

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
ARC_060 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6  Εαρινό  12  12  1 7 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν δραστηριότητες εκπαίδευσης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής /φοιτήτρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του/της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών σε ομάδες.
ARC_080 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8   Εαρινό  12 12 1  7  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Οι σχεδιασμοί 7 και 8 του τετάρτου έτους σπουδών, απαιτούν την ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών φοίτησης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, σε σχέδια -προτάσεις (design projects) που να περιλαμβάνουν πολλαπλές κλίμακες, από το κτήριο στον αστικό χώρο.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτηρίων μεγάλης κλίμακας και ευρύτερων τμημάτων της πόλης ή του τοπίου που τα εμπεριέχουν. Το μάθημα περιλαμβάνει, διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και το σχεδιασμό του κυρίους θέματος στο εργαστήριο. Το συγκεκριμένο θέμα και η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου, κάθε φοιτητής /τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του /της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών /τριών σε ομάδες.
Η γενική θεματική του ΑΣ8 με τίτλο: «Εκδοχές αστικότητας» συνδυάζει την αρχιτεκτονική κτηρίων με στρατηγικές αστικού σχεδιασμού. Διερευνάται ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές της αστικής ανάπτυξης και στοχεύει σε προτάσεις που αντιμετωπίζουν τη πόλη ως ένα αρχιτεκτονικό έργο.
ARC_240 Δομική Μηχανική  Εαρινό 4 4 2 4 Μάθημα Επιλογής Εισαγωγή της συλλογιστικής για την επιλογή, κατά τον σχεδιασμό, των κατάλληλων φορέων γεφύρωσης ανοιγμάτων και της γεωμετρίας τους. Καλωδιωτοί φορείς και μέλη με καμπύλη γεωμετρία (τόξα). Σχέση τάσεων-παραμορφώσεων και συμπεριφορά δομικών υλικών στις αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις. Μεθοδολογία προσδιορισμού μετακινήσεων ραβδωτών φορέων και έλεγχοι λειτουργικότητας. Οι ισχύοντες κανονισμοί. Προσδιορισμός της έντασης υπερστατικών φορέων με χρήση μητρώων. Αντισεισμικός σχεδιασμός. Εισαγωγή στην τεχνολογία του σκυροδέματος και στον τρόπο υπολογισμού του οπλισμού πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων