Είστε εδώ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή

 ECE_Β9011

ECE_B9012

Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ Εαρινό 3

4

2

3 3 Μάθημα Επιλογής Εισαγωγικές έννοιες. Το κέντρο κατανομής φορτίου. Το ελληνικό σύστημα ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας. Έλεγχος τάσης και συχνότητας γεννήτριας και ανάληψη φορτίου. Βέλτιστη ρύθμιση παραμέτρων ελέγχου. Βέλτιστος έλεγχος ΣΗΕ. Μέθοδοι ελέγχου της τάσης ζυγών και αστάθεια τάσης. Συγχρονισμός γεννήτριας σε άπειρο ζυγό, βασικές έννοιες μεταβατικής ευστάθειας και μέθοδοι μελέτης της. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβατική ευστάθεια. Εκτιμητής κατάστασης από τη ροή ισχύος γραμμών. Παρακολούθηση του συστήματος. Αποδοτικότερα δίκτυα μεταφοράς και ευέλικτα συστήματα διανομής. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.Σκοπός του εργαστηρίου είναι η πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τον έλεγχο των ΣΗΕ.Στις δύο πρώτες ασκήσεις γίνεται μία εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, όπως η μέθοδος συμμετρικών συνιστωσών και η εύρεση των ακολουθιακών σύνθετων αντιστάσεων των βασικών συνιστωσών ενός ενεργειακού συστήματος. Στην τρίτη άσκηση γίνεται κατανοητό πως με κατάλληλη σύνδεση των ακολουθιακών δικτύων μελετώνται τα ασύμμετρα βραχυκυκλώματα. Στην τέταρτη άσκηση εξετάζεται η συμπεριφορά μίας σύγχρονης μηχανής υπό κανονικές συνθήκες ή διαταραχές. Στην τελευταία άσκηση οι φοιτητές εξοικειώνονται με το σύστημα προστασίας των ΣΗΕ και τον ρόλο τους κατά τη διάρκεια διαταραχών.
 ECE_Δ010 Ρομποτικά Δικτυωμένα Συστήματα Εαρινό 4 4 3 1 Μάθημα Επιλογής Αισθητήρες όρασης (στεροσκοπικής και monocular). Μηχανική όραση (χρωματική αναπαράσταση εικόνας, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση ακμών, γωνιών, αναγνώριση χαρακτηριστικών εικόνας και video, επιπολική γεωμετρία). Κινούμενα Ρομπότ (πλοήγηση, αποφυγή εμποδίων, σχεδιασμός τροχιάς). Συνεργαζόμενα Ρομπότ. Δικτυωμένα Ρομπότ (Λαπλασιανή μήτρα και έλεγχος μέσω του δικτυακού γράφου). Κινούμενα δικτυωμένα συστήματα ελέγχου.  Προσομοίωση δικτυωμένων συστημάτων με χρήση του πρωτοκόλλου 802.15.4 σε περιβάλλον Cooja. Προσομοίωση κινούμενων δικτυωμένων ρομπότ για κάλυψη περιοχής.
 DGP_206 Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας Εαρινό 3 5 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Εισαγωγή. Εποπτεία και διαχείριση σφαλμάτων συστημάτων-ορολογία. Αξιοπιστία, Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια Συστήματος. Μέθοδοι Ανίχνευσης Σφαλμάτων (ΜΑΣ). ΜΑΣ βασισμένα σε μοντέλα σημάτων. ΜΑΣ βασισμένα σε μοντέλα διαδικασιών (αναγνώριση συστήματος). ΜΑΣ με χρήση παρατηρητών και εκτίμηση κατάστασης συστήματος. ΜΑΣ με χρήση κυρίων συνιστωσών. ΜΑΣ με χρήση μεθόδων ταξινόμησης. ΜΑΣ με χρήση μεθόδων συμπερασμάτων. ΜΑΣ με χρήση αναγνώρισης συνόλου μελών. Εφαρμογές ΜΑΣ για κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Εφαρμογές ΜΑΣ για γεννήτριες. Εφαρμογές ΜΑΣ σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.