Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές μονάδες Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
 ESC_675 Μέθοδοι Ερευνών - Λογισμικά Εκπαιδευτικής Έρευνας   Εαρινό  3  5  3  3  Μάθημα Επιλογής

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες /-ές να γνωρίσουν πως χρησιμοποιούνται λογισμικά και υπολογιστικά εργαλεία στα βασικά στάδια εκπόνησης μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους. Θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια βιβλιογραφική έρευνα με υπολογιστικό περιβάλλον (βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων), να δημιουργήσουν βιβλιογραφικές αναφορές, να σχεδιάσουν εργαλεία συλλογής δεδομένων (π.χ. Online ερωτηματολόγια), να συλλέξουν δεδομένα με ψηφιακά εργαλεία (ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση), να αναλύσουν τα δεδομένα αυτά με χρήση λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Ειδικότερα, με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές, -τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

Διατυπώνουν ένα ερευνητικό πρόβλημα και να επιλέγουν τα κατάλληλα λογισμικά ώστε να οργανώνουν, συλλέξουν, αναλύσουν και παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Ειδικότερα:

Να διεξάγουν και να αξιοποιούν τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης (με παράλληλη πρόσβαση σε έντυπες και ψηφιακές πηγές, π.χ. Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων, Google Scholar, Zotero)

Να εφαρμόζουν την έρευνα (σχεδιασμός online ερωτηματολογίου) και να συγκεντρώνουν στοιχεία με ψηφιακή ηχογράφηση και ψηφιακή καταγραφή βίντεο.

Να αναλύουν τα συλλεχθέντα στοιχεία μέσω ποσοτικών/ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης χρησιμοποιώντας λογισμικά όπως Transana (για απομαγνητοφώνηση), NVivo για ποιοτική ανάλυση δεδομένων, SPSS για ποσοτική ανάλυση δεδομένων, κλπ.

 

Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με κατάλληλα γραφήματα, σχήματα, κλπ.

 ESC_260 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ Εαρινό 3 5 3 3  Μάθημα Επιλογής

Εισαγωγή στην ιστορία των μορφών, των καλλιτεχνικών ειδών και τεχνο­τροπιών και σύνδεσή τους με τα κοινωνικο-ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια εντός των οποίων αναδύονται.

Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα αυτό είναι οι εξής:

Νεοκλασικισμός- Ρομαντισμός

Ρεαλισμός. Ιμπρεσιονισμός ετα-ιμπρεσιονισμός.

Συμβολισμός. Αρ Νουβώ.

Νέες οπτικές της τέχνης στις αρχές του 20ου αιώνα  (ΦοβισμόςΕξπρεσιονισμόςΚυβισμόςΦουτουρισμόςΡεύματα αφηρημένης τέχνηςΚονστρουκτιβισμόςΝταντά και σουρεαλισμός)

Σύγχρονα ρεύματα.