Είστε εδώ

Τμήμα Φιλολογίας

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
PHL_Γ606 Ιστορία της Επιστήμης της Γλώσσας Εαρινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής Το μάθημα εξετάζει την εξέλιξη της επιστήμης της Γλωσσολογίας, από τις πρώιμες γλωσσικές θέσεις των φιλολόγων της Ελληνιστικής εποχής μέχρι και τις σύγχρονες γλωσσολογικές σχολές (π.χ. δομισμός, λειτουργισμός, κοινωνιογλωσσολογικά πρότυπα κ.ά.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων γλωσσολογικών αντιλήψεων, καθώς και στην ερμηνεία της διαχρονικής πορείας της επιστήμης με κριτήρια τόσο ενδοεπιστημονικά όσο και επιστημολογικά και κοινωνικά. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η καλύτερη κατανόηση των γλωσσολογικών αντιλήψεων, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην πληρέστερη και βαθύτερη γλωσσολογική κατάρτιση των φοιτητών