Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
8.7 S Γεωργική Παραγωγή και Περιβάλλον Εαρινό  3  6  3  0 Κατ' επιλογή υποχρεωτικό

Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωριών και πρακτικών αναφορικά  με τη μόλυνση του περιβάλλοντος από διάφορες γεωργικές δραστηριότητες. Υποδεικνύει τρόπους και μεθόδους προστασίας και διατήρησης του αγροοικοσυστήματος σε αειφόρο παραγωγή, με την υιοθέτηση καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών, κατά την παραγωγική διαδικασία.

Η πρόκληση βλαβών στην ανθρώπινη υγεία και η υποβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων λόγω νιτρορύπανσης οδήγησε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» θεσπίστηκε με την αρ. 85167/820/20-3-2000 Υπουργική Απόφαση ο ‘‘Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης’’ (ΦΕΚ Β 477/6-4-2000).

Επίσης  διερευνώνται  οι επιπτώσεις της χρήσης των ανόργανων & οργανικών ρυπαντών, στον γεωργό – τον καταναλωτή – το αγροοικοσύστημα και στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων