Είστε εδώ

Τμήμα Χημείας

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
ΧΑ838 Εισαγωγή στον Μοριακό Σχεδιασμό Εαρινό  4  5  1 2  Επιλογής

Εισαγωγή στην θεωρία Χημικών Γράφων (

Τοπολογικός Πίναξ (Α) και Θεωρία Μοριακών Τροχιακών Hückel.

Μοριακή πολυπλοκότης.

Ποσοτική σχέση δραστικότητας και ιδιοτήτων, δραστηριότητας και δομής [Quantitative Sructure-Property Relationships (QSPR), Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR)].

Εισαγωγή στη Μοριακή Μηχανική (Molecular Mechanics).

Μοριακός Σχεδιασμός (Molecular Design). Σχεδιασμός μορίων με πτητικές ιδιότητες. Εφαρμογές στην Ιατρική Χημεία και την Επιστήμη Υλικών.

Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακή εξάσκηση στα ακόλουθα θέματα:

Ακριβείς ab initio υπολογισμοί σε μικρά ανόργανα και οργανικά μόρια.

Πρόβλεψη μοριακής δομής και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων μικρών μορίων.

Ανάγνωση δομής πεπτιδίων και πρωτεϊνών.

Δομή και διαμόρφωση ολιγοπεπτιδίων

ΧΕ884 Χημικές Βιομηχανίες (Ανόργανες & Οργανικές) Εαρινό 4 5 4 0 Επιλογής

Διδασκαλία των βασικών βιομηχανικών μεθόδων και διεργασιών για τη βιομηχανική παραγωγή α) ανόργανων προϊόντων (Βιομηχανίες αζώτου, Βιομηχανίες φωσφορικών λιπασμάτων, Θείο και θειικό οξύ, Υδροχλωρικό οξύ και αλογόνα, Ανθρακική σόδα-Καυστική σόδα, Ηλεκτρολυτικές βιομηχανίες, μαγνήσιο, Κονιάματα, Σίδηρος και χάλυβας) και β) οργανικών προϊόντων με έμφαση στο φυσικό αέριο και αργό πετρέλαιο (Πρώτες ύλες για την Οργανική Χημική Βιομηχανία, Επεξεργασία και χρήσεις φυσικού αερίου, Δομή διυλιστηρίου αργού πετρελαίου, Απόσταξη, Καταλυτική αναμόρφωση, Καταλυτικοί ισομερισμοί, Υδρογονοεξευγενισμός, Διεργασίες πυρόλυσης, Πρώτες ύλες πετροχημικών).