Είστε εδώ

Τμήμα Μαθηματικών

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
ΑΜ 465 Θέματα Μηχανικής Εαρινό  4 6  4  0 Μάθημα Επιλογής Επιλεγμένα θέματα από τις τρεις μεγάλες κατηγορίες της Κλασικής Μηχανικής: (1) Μηχανική των σημειακών μαζών, (2) Μηχανική των στερεών σωμάτων και (3) Μηχανική των συνεχών μέσων.
ΡΜ 464 Στοιχία Αντιμεταθετικής Άλγεβρας Εαρινό 4 6 4 0 Μάθημα Επιλογής Εισαγωγικές έννοιες (πηλίκα αντιμεταθετικών δακτυλίων, maximal και πρώτα ιδεώδη).  Δακτύλιοι Noether. Θεώρημα βάσης του Hilbert. Ριζικά ιδεωδών. Διάσταση Krull. Δακτύλιοι κλασμάτων. Ακέραια στοιχεία δακτυλίου. Αλγεβρικές και υπερβατικές επεκτάσεις σωμάτων, βαθμός υπερβατικότητας. Στοιχεία πολυωνυμικών εξισώσεων. Διακρίνουσες, απαλοίφουσες. Αλγεβρικές καμπύλες, αφινικές πολλαπλότητες,  Nullstellensatz