Είστε εδώ

Τμήμα Γεωλογίας

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
GEO_811E Ειδικά θέματα πετρολογίας Εαρινό  3  5  2  1 Υποχρεωτικό Επιλογής

Το μάθημα επικεντρώνεται στην πετρολογική προσέγγιση θεμάτων αρχαιομετρικής μελέτης αρχαίων κεραμικών. Η εφαρμογή των αναλυτικών τεχνικών που χρησιμοποιεί η πετρολογία θα πραγματοποιηθεί για τη μελέτη ανθρωπογενών συστημάτων όπως είναι τα αρχαία κεραμικά. Παρέχονται αρχικά βασικές εισαγωγικές αρχαιολογικές γνώσεις για τη μελέτη της κεραμικής και στη συνέχεια γίνεται χρήση της κεραμικής πετρογραφίας για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στις αρχές  αυτής της διεπιστημονικής γεωαρχαιολογικής προσέγγισης και του σημαντικού της ρόλου στην αναγνώριση της προέλευσης αρχαίων κεραμικών συνόλων και της αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας.