Είστε εδώ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
ARC_050 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5  Χειμερινό  12  12  2 12 Υποχρεωτικό επιλογής Αντικείμενο του μαθήματος του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5, είναι ο σχεδιασμός κτηρίων που στεγάζουν δραστηριότητες Εκπαίδευσης. Τα δημόσια κτήρια, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιτρέπουν στους φοιτητές να μελετήσουν σύνθετες δομές σε χώρους με τους οποίους είναι ήδη εξοικειωμένοι από μικρή ηλικία. Ο συλλογικός χαρακτήρας τους προσφέρει την δυνατότητα εμβάθυνσης και έρευνας που επαναπροσδιορίζει ουσιαστικά την Αρχιτεκτονική πράξη. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά, σύμφωνα με την κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής/-τρια δηλώνει τους διδάσκοντες και τα θέματα της επιλογής του/της, κατά σειρά προτίμησης, και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/-τριών σε ομάδες.
ARC_060 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6   Εαρινό  12 12 2  12 Υποχρεωτικό επιλογής Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν δραστηριότητες εκπαίδευσης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και τον σχεδιασμό του κυρίως θέματος. Η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής /φοιτήτρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του/της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών σε ομάδες.
ARC_070 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7 Χειμερινό 12 12 2 12 Υποχρεωτικό επιλογής Ο Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός  7 του τετάρτου έτους σπουδών, απαιτεί την ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών φοίτησης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, σε σχέδια -προτάσεις (design projects) που να περιλαμβάνουν πολλαπλές κλίμακες, από την ελάχιστη μονάδα στον αστικό χώρο. H γενική θεματική του ΑΣ7 έχει ως τίτλο: «Εκδοχές κατοίκησης». Η θεματική αυτή αφορά σε ζητήματα συλλογικής κατοίκησης υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Περιλαμβάνει συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχεία, φοιτητικές εστίες και οποιοδήποτε άλλο κτηριολογικό πρόγραμμα αναφέρεται στην έννοια της κατοίκησης. Ο κάθε διδάσκοντας προτείνει ένα θέμα που θα πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιοχή μελέτης όπου θα γίνουν και σημειακές ή συνολικές παρεμβάσεις αστικής κλίμακας. Στην αρχή του εξαμήνου, κάθε φοιτητής /τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του /της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών /τριών σε ομάδες. Τα θέματα, όπως και η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζονται από τον κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με την κοινή για όλους θεματική. Το μάθημα στοχεύει σε μια καθολική αντιμετώπιση του ζητήματος της κατοίκισης, όπου οι σπουδαστές/τριες διερευνούν και αμφισβητούν τις έννοιες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, του σταθερού και του ευέλικτου, ως στοιχεία προγράμματος και οργάνωσης του αστικού χώρου. Η στέγαση για ένα συγκεκριμένο, αλλά σχετικά μικρό πληθυσμό, θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα δημόσιο ή κοινόχρηστο πρόγραμμα που παράγει νόημα και διερευνά δημιουργικά τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής να επεμβαίνει και να αρθρώνει λόγο για τη ζωή στη πόλη. Έμφαση δίνεται στον επαναπροσδιορισμό των ποικίλων μορφών κατοίκησης στη σύγχρονη πόλη.
ARC_080 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 Εαρινό 12 12 2 12 Υποχρεωτικό επιλογής Ο Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8 του τετάρτου έτους σπουδών, απαιτεί την ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών φοίτησης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, σε σχέδια -προτάσεις (design projects) που να περιλαμβάνουν πολλαπλές κλίμακες, από το κτήριο στον αστικό χώρο. Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημοσίων κτηρίων μεγάλης κλίμακας και ευρύτερων τμημάτων της πόλης ή του τοπίου που τα εμπεριέχουν. Το μάθημα περιλαμβάνει, διαλέξεις, εισαγωγικές ασκήσεις και το σχεδιασμό του κυρίους θέματος στο εργαστήριο. Το συγκεκριμένο θέμα και η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζεται από κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με μια κοινή για όλους θεματική. Στην αρχή του εξαμήνου, κάθε φοιτητής /τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του /της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών /τριών σε ομάδες. H γενική θεματική του ΑΣ8 με τίτλο: «Εκδοχές αστικότητας» συνδυάζει την αρχιτεκτονική κτηρίων με στρατηγικές αστικού σχεδιασμού. Διερευνάται ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές της αστικής ανάπτυξης και στοχεύει σε προτάσεις που αντιμετωπίζουν τη πόλη ως ένα αρχιτεκτονικό έργο. 
ARC_230 Δομική Μηχανική 1  Χειμερινό 4 4 4 2 Υποχρεωτικό επιλογής Το μάθημα της «Δομικής Μηχανικής Ι» διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας και έχει ως στόχο την παρουσίαση των μεθόδων που διαθέτουν οι μηχανικοί για την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών και των αρχών στις οποίες βασίζονται. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και αρχές της Στατικής και πως αυτές συνδέονται με την Αρχιτεκτονική των κτηρίων. Εξετάζονται οι διάφοροι τύποι δομικών μελών που συνθέτουν ένα φορέα και τα διαφορετικά είδη φορτίων. Αναλύονται οι τρόποι στήριξης και σύνδεσης των δομικών μελών για τη δημιουργία ισοστατικών και υπερστατικών φορέων. Γίνεται εκτενής παρουσίαση των εξισώσεων ισορροπίας που αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ανάλυση απλών ισοστατικών φορέων (στοιχεία δοκών, δικτυώματα κ.λ.π.) και σύνθετων ισοστατικών σχηματισμών. Υπολογίζονται οι αντιδράσεις στις στηρίξεις και η εσωτερική ένταση των προαναφερθέντων φορέων. Αναλύεται η έννοια της τάσης και ο ρόλος της στον έλεγχο αντοχής των φορέων και στην επιλογή των υλικών για τη κατασκευή τους.