Είστε εδώ

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας  Ώρες εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
ΠΕ.X100 Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος  Χειμερινό  3 6 3  0  Μάθημα Επιλογής

Σκοπός: Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την ρύπανση υδάτινων συστημάτων και τα όρια ποιότητας, τις μεθοδολογίες ελέγχου ρύπανσης, την εκτίμηση των επιπτώσεων και την προστασία των φυσικών υδάτων

Περιεχόμενα: Πηγές και Κατηγορίες ρύπανσης, Παράμετροι οργανικής ρύπανσης των νερών (διαλυμένο οξυγόνο, BOD, CΟD, ΤΟC), Θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φωσφόρος), Ευτροφισμός, Δείκτες ρύπανσης, Κυριότερες κατηγορίες ρύπων, Βαρέα Μέταλλα, Οργανοκασσιτερικές ενώσεις, Τοξικές Οργανικές Ενώσεις, Χλωριωμένοι και Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, Φαινόλες, Διοξίνες, Διβενζοφουράνια και ΠολυχλωριωμέναΔιφαινύλια, Απορρυπαντικά, Ενδοκρινικοί διαταράκτες, Παρασιτοκτόνα, Βιοκτόνα, Υπολείμματα φαρμακευτικών ουσιών, Χρώματα βαφών. Τύχη των ρύπων στα ύδατα (Κατανομή, διασπορά και αντιδράσεις), Θερμική ρύπανση, Ραδιενέργεια. Μεθοδολογίες ελέγχου ρύπανσης, Εκτίμηση Επιπτώσεων και Οικολογικού κινδύνου, Όρια ποιότητας νερών, Νομοθεσία (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία).

ΠΕ.Χ90 Καταλυτικές Διεργασίες - Ασφάλεια και Περιβάλλον   Χειμερινό 3 6 3 0 Μάθημα Επιλογής Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Κατάλυση, Θεωρίες καταλυτικών Διεργασιών. 2. Δραστικότητα, Εκλεκτικότητα, Σταθερότητα, Επιφανειακά φαινόμενα. 3. Προσρόφηση. Χαρακτηρισμός επιφανειών. 4. Ομογενής Κατάλυση, Ετερογενής Κατάλυση, Φωτοκατάλυση (UV/ Fenton, UV/ημιαγώγιμα οξείδια κ.α.). 5. Καταλύτες ομογενών και ετερογενών διεργασιών. 6. Απενεργοποίηση καταλυτών. 7. Δηλητήρια, Κινητική καταλυτικών αντιδράσεων. 8. Τεχνικές μελέτης μηχανισμών καταλυτικών αντιδράσεων, Ετερογενείς χημικοί αντιδραστήρες. 9. Καταλυτικοί και μη καταλυτικοί αντιδραστήρες. Ισοθερμοκρασιακοί και μη ισοθερμοκρασιακοί αντιδραστήρες. 10. Προσομοίωση ετερογενών αντιδραστήρων. Αντιδραστήρες που χάνουν το θερμικό έλεγχο (runawayreactions). 11. Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Καταλυτικές Τεχνολογίες-Κατάλυση για την αντιμετώπιση υγρής και αέριας ρύπανσης (καταλυτικός μετατροπέας αερίων ΝΟx, HC, CO, SO2, φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ρύπων κ.α. ). 12. Κατάλυση και Πράσινη Χημική Τεχνολογία
ΠΕ.Χ40 Γονιδιωματική - Μεταγονιδιωματική Χειμερινό  3 6 3 0 Μάθημα Επιλογής Περιεχόμενα: Εισαγωγικές έννοιες στην Περιβαλλοντική Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική. Γονιδίωμαευκαρυωτικού οργανισμού, προκαρυωτικού οργανισμού, ιών και μεταθετών στοιχείων. Εισαγωγή στα -Omics (Genomics, Metagenomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics). Χαρτογράφηση και αλληλούχισηγονιδιωμάτων. Σύγχρονες τεχνικές αλληλούχισης: αρχές και εφαρμογές. Γονιδιωματική εξέλιξη - Φυλογενετική ανάλυση γονιδιωμάτων. Μεταγονιδιωματική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων. Διαχείριση δεδομένων και βιοπληροφορική ανάλυση. Σχεδιασμός ενός επιτυχημένου μεταγονιδιωματικού προγράμματος. Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική ανάλυση μικροοργανισμών από σταθμούς διαχείρισης οικιακών αποβλήτων. Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική ανάλυση μικροοργανισμών βιοαποικοδόμησης. Γονιδιωματικήκαι Μεταγονιδωματική ανάλυση: Ελληνικά Προγράμματα.
ΠΕ.Ε40 Περιβαλλοντική Ηθική Εαρινό 3 5 3 0 Μάθημα Επιλογής Περιεχόμενα: Εισαγωγικές έννοιες στην Περιβαλλοντική Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική. Γονιδίωμαευκαρυωτικού οργανισμού, προκαρυωτικού οργανισμού, ιών και μεταθετών στοιχείων. Εισαγωγή στα -Omics (Genomics, Metagenomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics). Χαρτογράφηση και αλληλούχισηγονιδιωμάτων. Σύγχρονες τεχνικές αλληλούχισης: αρχές και εφαρμογές. Γονιδιωματική εξέλιξη - Φυλογενετική ανάλυση γονιδιωμάτων. Μεταγονιδιωματική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων. Διαχείριση δεδομένων και βιοπληροφορική ανάλυση. Σχεδιασμός ενός επιτυχημένου μεταγονιδιωματικού προγράμματος. Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική ανάλυση μικροοργανισμών από σταθμούς διαχείρισης οικιακών αποβλήτων. Γονιδιωματική και Μεταγονιδωματική ανάλυση μικροοργανισμών βιοαποικοδόμησης. Γονιδιωματικήκαι Μεταγονιδωματική ανάλυση: Ελληνικά Προγράμματα.
ΠΕ.Ε10 Διαχείριση Πανίδας Εαρινό 3 5 3 0 Μάθημα Επιλογής

Σκοπός: Δίνεται η βασική γνώση της αναγνώρισης, οικολογίας και διαχείρισης της πανίδας των σπονδυλωτών της Ελλάδας  μεθόδων καταγραφής και διαχείρισης της πανίδας της Ελλάδας.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην ομάδα των σπονδυλωτών (εμφάνιση, συστηματική κατάταξη, χαρακτηριστικά, γενικά στοιχεία οικολογίας). Παρουσίαση των ειδών αμφιβίων, ερπετών,  πουλιών και χειροπτέρων της Ελλάδας: αναγνώριση ειδών στο πεδίο,στοιχεία βιολογίας και οικολογίας. Μέθοδοι δειγματοληψίας στο πεδίο.Βασικές απειλές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας και διαχειριστικά μέτρα για την εξάλειψή τους. Παραδείγματα διαχείρισης και διατήρησης απειλούμενων ειδών πανίδας.