Είστε εδώ

Τμήμα Γεωλογίας

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
 GEO_503E  Βιομηχανικά Ορυκτά Χειμερινό 3 3 2 1 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Χρήση των μη μεταλλικών ορυκτών και πετρωμάτων ως πρώτων υλών για την κατασκευαστική βιομηχανία και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ερμηνεία του τρόπου αξιοποίησης των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των ορυκτών για τις συγκεκριμένες εφαρμογές.
 GEO_818E Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων Εαρινό 3 5 2 1 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Εισαγωγή στην συστηματική ανάλυση των υδατικών πόρων, στις χρήσεις νερού, σε μοντέλα προσομοίωσης και σε διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.  Εισαγωγή στη νομοθεσία  και σε οικονομικούς μηχανισμούς που διέπουν τη Διαχείριση και Προστασία των Υδατικών Πόρων.
 GEO_608E Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη
Γεωλογία
Εαρινό 3 3 2 1 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Ερμηνεία ζεύγους αεροφωτογραφιών με στερεοσκοπική παρατήρηση με σκοπό την περιγραφή και χαρτογράφηση γεωλογικών σχηματισμών και τεκτονικών δομών.
 GEO_705 Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία Εαρινό 3 5 2 1 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Παρουσίαση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο διεθνή και Ελληνικό χώρο και η παράθεση νέων μεθοδολογιών, προσεγγίσεων και οργάνων/διατάξεων για την αντιμετώπιση τους.
 GEO_820E
 
Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία-
Παλαιοπεριβάλλον
Εαρινό 3 5 2 1 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Γνωριμία με τις κυριότερες ομάδες μικροαπολιθωμάτων και εξοικείωση με τις µεθόδους της Μικροπαλαιοντολογικής έρευνας, όπως αυτές συμβάλουν στην Εφαρμοσμένη στρωµατογραφική έρευνα και στην κατανόηση του παλαιοπεριβάλλοντος (παλαιοκλίµα-παλαιογεωγραφία).