Είστε εδώ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
 civ_8357 Εδαφοδυναμική Εαρινό  3  5  3  0 Υποχρεωτικό επιλογής κατεύθυνσης 

1. Περιγραφή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυναμικών εδαφικών φορτίσεων.

2. Θεωρία ταλαντώσεων συστημάτων ενός και περισσοτέρων βαθμών ελευθερίας.

3. Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό και ιξωδοελαστικό έδαφος - επίδραση της ανομοιογένειας.

4. Δυναμικές ιδιότητες των εδαφών και μέθοδοι προσδιορισμού των στο εργαστήριο και το πεδίο.

5. Ταλαντώσεις θεμελιώσεων και προσδιορισμός των ισοδύναμων σύνθετων δυσκαμψιών.

6. Αναλυτικά προσομοιώματα για τη δυναμική συμπεριφορά των εδαφικών υλικών.

7. Κριτήρια αστοχίας θεμελιώσεων και κατασκευών με βάση την ένταση των εδαφικών ταλαντώσεων

civ_8665 Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εαρινό 3 5 3 0 Υποχρεωτικό επιλογής κατεύθυνσης 

Εισαγωγή στην Τεχνική των Μεταφορών. Συστατικά στοιχεία των μεταφορικών συστημάτων. Η ζήτηση για μεταφορές. Η προσφορά μεταφορικής εξυπηρέτησης. Μεταφορικά δίκτυα. Στοιχεία σιδηροδρομικών μεταφορών και σιδηροδρομικής υποδομής.

civ_9260 Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Χειμερινό 3 5 3 0 Κατ' επιλογή υποχρεωτικό

 1. Γενικά – Ορισμοί - Είδη γεφυρών Οδικές, Σιδηροδρομικές, Πεζών Γέφυρες αξόνων, Άνω Διαβάσεις, Κάτω Διαβάσεις Γέφυρες Αστικού και Υπεραστικού τοπίου

2. Στατικά συστήματα γεφυρών σκυροδέματος & τεχνικό-οικονομική προσέγγιση της βέλτισης επιλογής

3. Δράσεις σχεδιασμού γεφυρών φορτία κυκλοφορίας κατά Ευρωκώδικα 1 (η τελευταία εφαρμογή του DIN1072 ήταν στις παραχωρήσεις) σεισμική δράση συνδυασμοί δράσεων

4. Φορείς καταστρώματος γεφυρών τρόποι κατασκευής – μηχανοποιημένες μέθοδοι. περιγραφή, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, μορφές και τρόποι υπολογισμού για κατακόρφες δράσεις γεωμετρία, υπολογισμός και όπλιση

5. Σχεδιασμός βάθρων & θεμελιώσεων γεφυρών Σχεδιασμός ακροβάθρων Σχεδιασμός μεσοβάθρων Ικανοτικός σχεδιασμός βάθρων

6. Σεισμική μόνωση γεφυρών

7. Αποτίμηση & δομική αναβάθμιση υφιστάμενων γεφυρών

8. Συντήρηση & παρακολούθηση γεφυρών

9. Παραδείγματα

civ_9371 Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας Χειμερινό 3 5 2 2 Κατ' επιλογή υποχρεωτικό

Στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας. Περιγραφή των σταδίων.

Μέθοδοι γεωτρήσεων και δειγματοληψίας.

Εργασίες πεδίου και επί-τόπου δοκιμές.

Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής.

Μέθοδοι και συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς εδαφών ή γεωκατασκευών.

Εκτέλεση πλήρους σειράς δοκιμών από τους φοιτητές και συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων.

civ_0276 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων  Εαρινό 3 5 3 0 Κατ' επιλογή υποχρεωτικό

Εισαγωγή στη θερμοδυναμική

Μετάδοση θερμότητας (αγωγιμότητα, θερμική αντίσταση, θερμοπερατότητα) – Θερμικό ισοζύγιο κτιρίου – Θερμογέφυρες

Ο ρόλος του ενεργειακού σχεδιασμού

Κλιματικές παράμετροι –  το κτιριακό κέλυφος –  θερμικές απώλειες –  επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας/προσανατολισμός –ενεργητικά και παθητικά συστήματα –  Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των Κτιρίων  – Σύγχρονες μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων

Εισαγωγή στη θερμική άνεση

Υπολογισμός θερμικής άνεσης –  μελέτη θερμικής άνεσης –  Πρότυπα και κανονισμοί

Θέρμανση και Ψύξη κτιρίων

Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι –   Θερμομονωτική προστασία και παθητικά συστήματα θέρμανσης: αρχές, υλικά, υπολογισμοί –  Παθητικά συστήματα δροσισμού

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων – Κανονισμοί