Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές μονάδες Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
 ESC_640 Ειδική εκπαίδευση ΙΙ: Μαθησιακές διαφορές και δυσκολίες   Εαρινό  3  5  3  1  Μάθημα Επιλογής

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/ις φοιτητές/ιες σε ειδικά θέματα της μαθησιακής διαδικασίας, τα οποία βασίζονται στις υπάρχουσες προτιμήσεις και διαφορές των παιδιών κατά τη διαδικασία της διδακτικής και γνωσιακής επεξεργασίας μέσα στην σχολική τάξη. Να προσφέρει πληροφορίες από τις τελευταίες έρευνες κι εμπειρίες πάνω στις μαθησιακές αυτές διαφορές και δυσκολίες. Να δώσει επίσης την ευκαιρία στο/η φοιτητή/ια να αποκτήσει εμπειρίες από τη σύγκριση των θεωρητικών δεδομένων με περιπτώσεις παιδιών και την επαφή του/της με τη σχολική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Ορισμοί

- Υποθέσειςκαι Θεωρίες για τις Μαθησιακές Διαφορές και Δυσκολίες (Μ-Δ) Διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου: Νευροψυχολογική προσέγγιση Διαφορές στις μαθησιακές προτιμήσεις και η διδακτική προσέγγιση του/ης δασκάλου/ας Αξιολόγηση

-Μέσα τεχνικής καταγραφής και εκτίμησης του τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Παράδειγμα αναλυτικού προγράμματος συνεκπαίδευσης: παιδιά με μαθησιακές ειδικές διαφορές ως προς τη γλώσσα (δυσλεξία), την αριθμητική, τη χωρική αντίληψη Μεταγνώση και το διαμεσολαβητικό μοντέλο Brown-Feuerstein. Έρευνα δράσης σε δύο δημόσια σχολεία σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς:

Παρατήρηση παιδιού, εστιασμένη σε συγκεκριμένο μαθησιακό πεδίο Εξατομικευμένη φροντιστηριακή στήριξη.

Οικοδόμηση συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.

 ESC_260 Ιστορία της Τέχνης ΙΙ Εαρινό 3 5 3 -  Μάθημα Επιλογής

Εισαγωγή στην ιστορία των μορφών, των καλλιτεχνικών ειδών και τεχνο¬τροπιών και σύνδεσή τους με τα κοινωνικο-ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια εντός των οποίων αναδύονται.

Εξετάζονται οι εξής θεματικές ενότητες:

Ρεαλισμός,

Ιμπρεσιονισμός,

Μετα-ιμπρεσιονισμός,

Συμβολισμός. Αρ Νουβώ,

Νέες οπτικές της τέχνης στις αρχές του 20ου αιώνα,

Φοβισμός,

Εξπρεσιονισμός,

Κυβισμός,

Φουτουρισμός,

Ρεύματα αφηρημένης τέχνης,

Κονστρουκτιβισμός,

Νταντά και σουρεαλισμός,

Σύγχρονα ρεύματα

ESC_670 Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας  Χειμερινό 3 5 3 - Μάθημα επιλογής

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες /-ές να γνωρίσουν τα βασικά στάδια εκπόνησης μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας και να εξοικειωθούν με τα βασικά στοιχεία της συγγραφής μιας τέτοιας έρευνας. Θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια βιβλιογραφική έρευνα, να αναλύσουν σχετικά άρθρα υπό το πρίσμα των βασικών στοιχείων συγγραφής μιας εμπειρικής έρευνας και να σχεδιάσουν εργαλεία έρευνας ή να αναλύσουν και παρουσιάσουν πρωτογενή δεδομένα εκπαιδευτικής έρευνας.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Η εκπαιδευτική έρευνα: ιστορία, στόχοι, μέθοδοι και είδη εκπαιδευτικής έρευνας

Γνωριμία με τα κείμενα της εκπαιδευτικής έρευνας:

- Η βιβλιογραφική έρευνα

- Τα διεθνή και ελληνικά περιοδικά εκπαιδευτικής έρευνας και η συγκρότηση της βιβλιογραφίας (Σεμινάριο στη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Πατρών)

Σχεδιασμός, εκπόνηση και συγγραφή εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας: Τα στάδια της εμπειρικής έρευνας και τα βασικά στοιχεία συγγραφής

- Τα είδη, η δομή και το περιεχόμενο των κειμένων της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας 

- Ανάλυση των στοιχείων συγγραφής ενός άρθρου εκπαιδευτικής έρευνας Η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, η διαμόρφωση του πλαισίου και οι στρατηγικές προσέγγισής του

- Η επισκόπηση γνώσεων, στάσεων και αξιών ατόμων και ομάδων στην εκπαίδευση -Η πειραματική έρευνα και η μελέτη της διδασκαλίας

- Η ανάλυση γραπτών πηγών στην εκπαίδευση

- Η παραγωγή πρωτογενών δεδομένων από ένα ερευνητικό δείγμα

- Ο σχεδιασμός ερωτηματολογίου / συνέντευξης

- Ο σχεδιασμός παρατήρησης ομάδας

- Η ανάλυση περιεχομένου κειμένων

- Η ανάλυση πρωτογενών δεδομένων

- Η χρήση και ερμηνεία ποσοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου SPSS

- Η χρήση και ερμηνεία ποιοτικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου InVivo

ESC_590 Ετερότητα και εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά Χειμερινό 3 5 3 1 Μάθημα Επιλογής

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό θεωρητικό μάθημα που παρουσιάζει τις θεωρίες του εθνοτισμού, του πολιτισμικού οικουμενισμού και του σχετικισμού, καθώς και της διαμόρφωσης των εθνοπολιτισμικών ταυτοτήτων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της ελληνικής διασποράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται α) στις διαδικασίες πολιτισμικής ομοιογενοποίησης & ετερογένειας στο πλαίσιο της διασποράς (π.χ. εθνοτισμός, διεθνικότητα και νέος αφομοιωτισμός), β) στις έννοιες «άλλος» και «ξένος», γ) στον εθνοτισμό και στο σχηματισμό εθνοτικών ταυτοτήτων (υβριδικές, πολλαπλές, χωρικές, συμβολικές ταυτότητες), δ) στις όψεις της ετερότητας (γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική, κτλ.), στην ελληνική διασπορά (μέσα από την μελέτη της ουσιοκρατικής παράδοσης, της νεωτερικής και μεταμοντέρνας θεώρησης), καθώς και ε) στη νέα εννοιολόγηση του τόπου, της απόστασης και του χρόνου στον σύγχρονο κόσμο. Το μάθημα εξοπλίζει τους φοιτητές/τριες με μια βασική κατανόηση του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου που επηρεάζει τη διαμόρφωση μιας διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής σε νέους κοινωνικούς χώρους όπως αυτός της ελληνικής διασποράς παρέχον τας τη δυνατότητα διαπολιτισμικής επίγνωσης στο πλαίσιο διασπορικών δικτύων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι η βαθύτερη θεωρητική κατανόηση •των διαδικασιών ομοιογενοποίησης και ετερογένειας στην ελληνική διασπορά (τριαδικές σχέσεις) •του εθνοτισμού, της διεθνικότητας, των νέων ανισοτήτων και του νέου αφομοιωτισμού •της διαμόρφωσηςελληνικής διασποράς και των νέων συλλογικοτήτων (ετερότητα) •της οριοθέτησης της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και εννοιών όπως «ο άλλος» και «ο ξένος», οι υβριδικές ταυτότητες, ο κοσμοπολιτισμός, η διατοπικότητα, κτλ. •των μορφών ελληνόγλωσσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη διασπορά. Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις κοινωνιολογίας και παιδαγωγικής.

ESC_370 Συγκρότηση και Ανάπτυξη της Λογικομαθηματικής Σκέψης Εαρινό 3 5 3 - Μάθημα Επιλογής

Εισαγωγή στους μηχανισμούς συγκρότησης της λογικής σκέψης και των λογικών κατηγοριών.

Οι θεματικές ενότητες που απαρτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:

- το αντικείμενο και η έννοια της Λογικής

- ο σχηματισμός των εννοιών

- η κρίση

- ο συλλογισμός

- στοιχεία προτασιακής λογικής

- κατηγορηματική Λογική

- επιχειρήματα και μορφές επιχειρημάτων

- ψυχολογικές θεωρίες για τη συγκρότηση της Λογικομαθηματικής σκέψης.