Είστε εδώ

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Κατηγορία  Περιγραφή
ΝΘ311 Προβλήματα και μέθοδοι ιστοριογραφίας του Νεοελληνικού Θεάτρου  Χειμερινό 5 5 4   Υποχρεωτικό Επιλογής Αντικείμενο του μαθήματος είναι: α) Οι πρωτογενείς πηγές της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου και β) οι δευτερογενείς πηγές του, δηλαδή δοκίμια στα οποία οι συγγραφείς είτε εξετάζουν συγκεκριμένες φάσεις και ζητήματα του νεοελληνικού θεάτρου είτε αποπειρώνται να συνθέσουν τα επιμέρους φαινόμενα σε μια ευρύτερη αφήγηση της ιστορίας του. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του προβληματισμού γύρω από τη χρήση των πρωτογενών πηγών και τη διαδικασία σύνθεσης μιας ιστορικής μελέτης με άξονες διερεύνησης: α) Την κατηγοριοποίηση των πηγών, τον εντοπισμό τους σε αρχεία, βιβλιοθήκες και ψηφιακές συλλογές, τη διερεύνηση της εγκυρότητας των μαρτυριών και την ερμηνεία τους. β) Τη σύνθεση της ιστορικής αφήγησης χρονική οριοθέτηση και περιοδολόγηση του νεοελληνικού θεάτρου και τρόποι οργάνωσης του ιστορικού υλικού σε επιμέρους ενότητες, μεθοδολογική προσέγγιση της ιστορίας, ιδεολογικές προτεραιότητες μέσα από τις οποίες ερμηνεύουν τα φαινόμενα οι ιστορικοί, επιρροές των ευρύτερων ιστοριογραφικών τάσεων της εποχής κατά την οποία συνθέτουν τη μελέτη, συγκλίσεις και αποκλίσεις των ιστορικών, επιμέρους φαινόμενα που απασχολούν τον καθένα/καθεμία, οι διαφορετικοί χώροι στους οποίους δίνεται έμφαση ή αντίθετα σημειώνεται μια τάση υποβάθμισής τους ή και ολοκληρωτικής αποσιώπησης των γεγονότων κ.ά.
ΑΘ151 Σατυρικό δράμα Χειμερινό 5 5 4   Υποχρεωτικό Επιλογής Εισαγωγή στο Σατυρικό Δράμα και η εξέλιξη του είδους στα κλασικά χρόνια. Η σχέση του με τα άλλα δραματικά είδη (τραγωδία και κωμωδία). Η θέση του στην τετραλογία. Ο σατυρικός χορός, ο Σιληνός, τα προσωπεία και τα κοστούμια (κρατήρας του Προνόμου). Θέματα και μοτίβα. Σατυρικός χορός και σατυρικός ήρωας. Η χρονική αφετηρία, οι πρώτες πηγές, η συμβολή του Πρατίνα και τα πρώτα αποσπάσματα. Ο Αισχύλος και το σατυρικό δράμα: Δικτυουλκοί. Σοφοκλής και Ευριπίδης: Ιχνευταί, Κύκλωψ. Εξέλιξη του είδους και αποκλίσεις. Αλλαγές και νέες αναζητήσεις (4ος & 3ος αι.).
ΑΘ113 Εισαγωγή στην αρχαιολογία του αρχαίου θεάτρου Χειμερινό 5 5 4   Υποχρεωτικό Επιλογής Εισαγωγή στην αρχαιολογία σε σχέση με το αρχαίο θέατρο. Όροι και έννοιες. Τα πρώτα οικοδομήματα. Αρχαία θέατρα στην κλασική εποχή στην περιοχή της Αττικής. Το θέατρο του Διονύσου. Σκηνικά, θεατρικά μηχανήματα, κοστούμια και προσωπεία, σκευή και σκηνικός εξοπλισμός. Αρχαία θεατρικά οικοδομήματα εκτός Αττικής στην κλασική εποχή. Το θεατρικό οικοδόμημα στην ελληνιστική περίοδο, αλλαγές, εξελίξεις, τύποι θεάτρων. Το θέατρο της Επιδαύρου. Αρχαία θέατρα εκτός του ελλαδικού χώρου (Μεγάλη Ελλάδα, Μ. Ασία κ.λπ.).
ΕΡΓ672 Εργαστήριο σκηνοθεσίας Χειμερινό 5 5   4 Υποχρεωτικό Επιλογής  
ΕΡΓ659 Εργαστήριο σκηνογραφίας Χειμερινό 5 5   4 Υποχρεωτικό Επιλογής