Είστε εδώ

Τμήμα Φιλολογίας

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
PHL_Υ107 Αρχαία Ελληνική Ιστορία Χειμερινό  3  5  3  0  Μάθημα Επιλογής Από τον 8ο π.Χ. αιώνα έως το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου: θα εξεταστούν η εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού κόσµου, η δηµιουργία της πόλης-κράτους, οι σχέσεις των πόλεων καθώς και η ανάπτυξη των πολιτειακών δοµών τους κατά αυτή την περίοδο. Επιλεκτικά θα μελετηθούν ιστορικές πηγές (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Αρριανός) και επιγραφικά κείμενα.
PHL_E315 Η ποίηση του Μεσοπολέμου Χειμερινό 3 5 3 0 Μάθημα επιλογής Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με το έργο σημαντικών Ελλήνων ποιητών (Ά. Σικελιανός, Κ. Βάρναλης, Απ. Μελαχροινός, Κ. Ουράνης, Κ. Καρυωτάκης, Τ. Άγρας, Γ. Ρίτσος, Νικ. Βρεττάκος, Οδ. Ελύτης, Γ. Σεφέρης, Α. Εμπειρίκος, Γ. Βαφόπουλος, κ.ά.) που πρωτοεμφανίστηκαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1918-1940). Σε κάθε διδακτική ενότητα εξετάζονται ποιητές και κείμενά τους, με έμφαση σε ζητήματα θεματικής και μορφής, ενώ παράλληλα επιχειρείται η τοποθέτησή τους στο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Οι φοιτητές/ήτριες θα αποκτήσουν μια συνολική εικόνα τόσο για την ποιητική παραγωγή της περιόδου, όσο και για τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και έγραψαν οι ποιητές, καθώς επίσης και για τους λογοτεχνικούς θεσμούς: γενιές (γενιά του 1920, γενιά του 1930), σχολές, ρεύματα και κινήματα (συμβολισμός, μοντερνισμός, υπερρεαλισμός κ.ά.), τάσεις (καθαρή ποίηση, καρυωτακισμός κλπ.), λογοτεχνικά περιοδικά. Εισαγωγικό μάθημα που απευθύνεται στους φοιτητές του δεύτερου έτους του Γενικού Κύκλου Σπουδών.
PHL_Γ602 Σημασιολογία Χειμερινό 3 5 3 0 Μάθημα Επιλογής

Το μάθημα επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα και τομείς της Σημασιολογίας, όπως:

- Ορισμοί της σημασίας: προβλήματα και σημασιολογικές θεωρίες.

- Λεξική σημασία και προτασιακή σημασία (ομωνυμία, πολυσημία, συνωνυμία, λογική συνεπαγωγή και προϋπόθεση).  

- Tυπική Σημασιολογία και εισαγωγή στην Προτασιακή και Kατηγορηματική Λογική.

- Oι βασικές ιδιότητες των κατηγορημάτων.

- H σχέση Σημασιολογίας – Πραγματολογίας.

Tο μάθημα συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

PHL_B704 Ελληνική Παλαιογραφία Εαρινό 3 5 2 1 Μάθημα Επιλογής

Επισκόπηση της ιστορίας της ελληνικής γραφής Εξετάζονται θέματα όπως τα υλικά υλικά γραφής, λάθη γραφέων, στυλ/ύφη της Ελληνικήςμεγαλογράμματης και μικρογράμματης γραφής, αντιγραφή κώδικα και ανάγνωσή του (συντομογραφίες, συμπλέγματα), περιγραφή χειρογράφου και άσκηση στην ανάγνωση και μεταγραφή κειμένων σε Eλληνική μικρογράμματη γραφή.

PHL_Γ606 Ιστορία της Επιστήμης της Γλώσσας Εαρινό 3 5 2 1 Μάθημα Επιλογής

Το μάθημα εξετάζει την εξέλιξη της επιστήμης της Γλωσσολογίας, από τις πρώιμες γλωσσικές θέσεις των φιλολόγων της Ελληνιστικής εποχής μέχρι και τις σύγχρονες γλωσσολογικές σχολές (π.χ. δομισμός, λειτουργισμός, κοινωνιογλωσσολογικά πρότυπα κ.ά.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων γλωσσολογικών αντιλήψεων, καθώς και στην ερμηνεία της διαχρονικής πορείας της επιστήμης με κριτήρια τόσο ενδοεπιστημονικά όσο και επιστημολογικά και κοινωνικά.