Είστε εδώ

Τμήμα Φιλοσοφίας

 Κωδικός  Μάθημα  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες θεωρίας  Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία  Περιγραφή
 PHS_3002 Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ: Νεότερη Φιλοσοφία Γ  Χειμερινό  3  10  3  0  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Προπτυχιακό κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα φιλοσοφίας χειμερινού εξαμήνου 2017: Ο χαρακτήρας των μαθημάτων είναι εργαστηριακός με κύριο στόχο την μεθοδολογική κατάρτιση των φοιτητών για μια αυτοδύναμη, επιστημονικά δόκιμη προσέγγιση πρωτογενών φιλοσοφικών κειμένων και την εξάσκησή τους στις απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν  πρακτικές και δεξιότητες. Οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά α) στην ανάλυση του φιλοσοφικού λόγου, στον προσδιορισμό του περιεχομένου των φιλοσοφικών εννοιών του κειμένου, στην δυνατότητα διάκρισης, ανασυγκρότησης και αποτίμησης της εξηγητικής δύναμης των επιχειρημάτων του και στην κατανόηση των φιλοσοφικών θέσεων που διατυπώνονται σε αυτό.β) στην χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων για τους σκοπούς του μαθήματος υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού, όπως είναι ειδικά έργα αναφοράς, φιλοσοφικά λεξικά, ιστορικά γλωσσικά λεξικά, ευρετήρια, ηλεκτρονικές πηγές, χρήση της βιβλιοθήκης.γ) στο να εξάγουν φιλοσοφική γνώση από πρωτογενές υλικό και στην ανάπτυξη γραπτού επιστημονικού φιλοσοφικού λόγου. Το περιεχόμενο του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι η ανάγνωση σημαντικών κειμένων, ή συνεκτικών ενοτήτων ενός σημαντικού έργου της νεότερης φιλοσοφικής γραμματείας, από τον Ντεκάρτ έως και τον Γερμανικό Ιδεαλισμό.
PHS_5006 Kant: Ηθική Φιλοσοφία Χειμερινό 3 5 3 0 Μάθημα επιλογής Προπτυχιακό μάθημα επιλογής φιλοσοφίας χειμερινού εξαμήνου 2017: Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες της καντιανής ηθικής με βάση το κείμενο: Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών και, δευτερευόντως, με βάση την Κριτική του πρακτικού λόγου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις έννοιες: αγαθή βούληση, ροπές, σεβασμός για τον ηθικό νόμο, υποθετικές προστακτικές, κατηγορική προσταγή. Σκοπός είναι να κατανοηθεί η εσωτερική λογική της καντιανής ηθικής και οι κύριες ενστάσεις απέναντί της.
PHS_5019 Heidegger Εαρινό 3 5 3 0 Μάθημα επιλογής Προπτυχιακό μάθημα επιλογής φιλοσοφίας εαρινού εξαμήνου 2018: Εισαγωγή στη σκέψη του Heidegger από την πρώιμη περίοδο και τις αφετηρίες της σκέψης του, καθώς και την πρώτη κατάθεση της φιλοσοφίας του στο κλασικό κείμενο «Είναι και Χρόνος», μέχρι και τη μέση περίοδο, ενδεικτικά έως και τα δοκίμια «Η Προέλευση του ‘Εργου Τέχνης». Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών γραμμών της σκέψης του Heidegger, όπως αυτή αναπτύσσει την ιδιαίτερότητά της εντός των φιλοσοφικών παραδόσεων που προσλαμβάνει και στις οποίες αναφέρεται.
PHS_5020 Κείμενα Φιλοσοφίας 20ου αιώνα Εαρινό 3 5 3 0 Μάθημα επιλογής Προπτυχιακό μάθημα επιλογής φιλοσοφίαςεαρινού εξαμήνου 2018: Ανάγνωση ενός φιλοσοφικού κειμένου ή κειμένων, χαρακτηριστικού/-ών για τον στοχασμό ενός σημαντικού φιλοσόφου ή ρεύματος της σύγχρονης φιλοσοφίας (20ού αι. κ.ε.). Ιστορική και συστηματική ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των κεντρικών εννοιών και των βασικών γραμμών μιας σύγχρονης φιλοσοφικής θεώρησης με τη μελέτη πρωτογενών κειμένων. Στους φοιτητές μπορεί να ανατίθεται η προετοιμασία επί μέρους ενοτήτων των κειμένων ή άλλες μικρές ερευνητικές, εργασίες, για τις οποίες καλούνται να χρησιμοποιήσουν ερευνητικά εργαλεία (όπως έργα αναφοράς, ειδικά λεξικά, βασική βιβλιογραφία) και τις οποίες παρουσιάζουν στα μαθήματα.
PHS_5033 Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας Ι: Φιλοσοφία της Επιστήμης  Χειμερινό 3 5 3 0 Μάθημα επιλογής Το μάθημα εξετμανικό Ιδεαλισμό (από μετάφραση)άζει κυρίως  τρεις θεωρήσεις για τον τρόπο που αναπτύσσεται η επιστήμη: ο Λογικός Θετικισμός, η Διαψευσιοκρατία και ιστορικιστική προσέγγιση του Kuhn. Στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτών των θεωριών θα εξεταστούν ένα σύνολο επιμέρους ερωτημάτων που αφορούν την επιστήμη. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα:
Ποια είναι η σχέση παρατήρησης και επιστημονικής θεωρίας;
Τι είναι μια επιστημονική εξήγηση και σε τι διαφέρει από άλλες μορφές εξήγησης;
Τι είναι ένας φυσικός νόμος;
Ποια είναι η σχέση της επιστήμης με την αλήθεια και την ορθολογικότητα;
Ποιος είναι ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας στην εξέλιξη της επιστήμης;