Είστε εδώ

Τμήμα Βιολογίας

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
BIO_HB2 Γενετική του Ανθρώπου - Ιατρική Γενετική  Εαρινό 2 3 2 0 Μάθημα επιλογής

Γενετικά νοσήματα στα γενεαλογικά δένδρα.  Η χρήση των μοριακών τεχνικών στην Ιατρική Γενετική. Χρωμοσώματα του ανθρώπου. Κυτταρογενετική – δομικές και αριθμητικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Καθορισμός και διαφοροποίηση του φύλου. Ανωμαλίες στον καθορισμό του φύλου. Αναπτυξιακή γενετική. Η γενετική των ομάδων του αίματος. Τα γονίδια των αιμοσφαιρινών. Αιμοσφαιρινοπάθειες – Θαλασσαιμίες. 

Ενδογενή μεταβολικά νοσήματα. Γενετική νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος. Γενετική του καρκίνου. Φαρμακογενετική – Φαρμακογονιδιωματική. Γενετική της συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος. Γονιδιακή θεραπεία.  Προγεννητικός έλεγχος. Γενετική συμβουλή.

* Παρουσίαση με χρήση πολυμέσων: Επιλεγμένη ύλη σχετική με γενετικά νοσήματα

BIO_ΣΤΕ7 Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής Εαρινό  3 6 2 3 Μάθημα επιλογής

Τα ενδημικά φυτά της Ελλάδας: Σπάνια, Προστατευόμενα και απειλούμενα είδη.

Φυτά ειδικών κατηγοριών ενταγμένων σε ειδικούς καταλόγους IUCN, CITES, Προεδρικά Διατάγματα κλπ. Φυτά της Οδηγίας 92/43. Πρωτόκολλα και μέθοδοι βιο-παρακολούθησης πληθυσμών σπανίων προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών. Ανάλυση Βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA). Προσδιορισμός ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (MVP).

Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43, Οδηγίες Εφαρμογής.

Ασκήσεις Εφαρμογής στο Πεδίο.

BIO_HE05 Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία Εαρινό 3 6 2 3 Μάθημα επιλογής Εισαγωγή. Το φαινόμενο της μικροβιακής αύξησης, κινητική Monod, παρεμπόδιση υποστρώματος. Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης, αποστείρωση. Κινητικές της μικροβιακής αύξησης σε κλειστά συστήματα και σε συστήματα συνεχούς καλλιέργειας, δυναμική ισορροπία. Καταβολισμός σημαντικών πηγών άνθρακα, καταβολική καταστολή. Φαινόμενα μεταφοράς και σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων, επίδραση του φυσικοχημικού περιβάλλοντος στη μικροβιακή αύξηση. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές της Μικροβιολογίας στη βιομηχανία φαρμάκων, τροφίμων, χημικών και στο περιβάλλον.
ΒΙΟ_ΗΒ3 Πειραματική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Εαρινό 2 3 2 0 Μάθημα επιλογής Το πειραματόζωο. Προσδιορισμοί βιολογικών υποστρωμάτων. Ηλεκτροφυσιολογία: βασικές αρχές. Μετρήσεις φυσιολογικών παραμέτρων στον άνθρωπο. Η χρήση ραδιοϊσοτόπων στη Φυσιολογία. Ποσοτική Αυτοραδιογραφία: Απεικόνιση και ποσοτικοποίηση υποδοχέων, ενζύμων, μεταφορέων και συστημάτων δευτερογενών μηνυμάτων.  Νευροχειρουργική
ARC_230 Μοριακή Φυσιολογία & Νευροβιολογία  Χειμερινό 0 8 0 0 Μάθημα επιλογής Νευρικά κυκλώματα και λειτουργική οργάνωση του εγκεφάλου. Κυτταρικοί μηχανισμοί μάθησης και μνήμης. Γονίδια και συμπεριφορά. Κυτταρικός θάνατος και νευροεκφύλιση. Στρες, γήρανση, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Μηχανισμοί παθογένεσης: Στεφανιαίας νόσου, γαστρικού έλκους, βαριάς μυασθένειας, νόσου του Parkinson, νόσου του Alzheimer. Επιλεγμένα θέματα Μοριακής Φυσιολογίας