Είστε εδώ

Τμήμα Γεωλογίας

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
GEO_503E Βιομηχανικά Ορυκτά  Χειμερινό 3 3 2 1 Υποχρεωτικό επιλογής Χρήση των μη μεταλλικών ορυκτών και πετρωμάτων ως πρώτων υλών για την κατασκευαστική βιομηχανία και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ερμηνεία του τρόπου αξιοποίησης των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των ορυκτών για τις συγκεκριμένες εφαρμογές.
GEO_714E Κατολισθητικά γεωλογικά φαινόμενα στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον  Εαρινό 3 5 2 1 Υποχρεωτικό επιλογής Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με την αναγνώριση, ταξινόμηση και προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων – χαρακτηριστικών των κατολισθήσεων (χερσαίων και υποθαλάσσιων) σε εδαφικά και βραχώδη, φυσικά και τεχνικά πρανή, καθώς και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάλυσης της ευστάθειάς τους . Επιπρόσθετα, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα προστασίας – σταθεροποίησης και τα αντίστοιχα τεχνικά έργα που συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των κατολισθήσεων καθώς επίσης και οι μεθοδολογίες παρακολούθησης της κινηματικής τους.
GEO_608E Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη Γεωλογία Εαρινό 3 3 2 1 Υποχρεωτικό επιλογής Ερμηνεία ζεύγους αεροφωτογραφιών με στερεοσκοπική παρατήρηση με σκοπό την περιγραφή και χαρτογράφηση γεωλογικών σχηματισμών και τεκτονικών δομών
GEO_705E Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία Εαρινό 3 5 2 1 Υποχρεωτικό επιλογής Παρουσίαση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο διεθνή και Ελληνικό χώρο και η παράθεση νέων μεθοδολογιών, προσεγγίσεων και οργάνων/διατάξεων για την αντιμετώπισή τους
GEO_820E Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον  Εαρινό 3 5 2 1 Υποχρεωτικό επιλογής Γνωριμία με τις κυριότερες ομάδες μικροαπολιθωμάτων και εξοικείωση με τις µεθόδους της Μικροπαλαιοντολογικής έρευνας, όπως αυτές συμβάλουν στην Εφαρμοσμένη στρωµατογραφική έρευνα και στην κατανόηση του παλαιοπεριβάλλοντος (παλαιοκλίµα-παλαιογεωγραφία).