Είστε εδώ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
 civ_8355 Δυναμική του Εδάφους  Εαρινό  3  4  3  0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 1.    Περιγραφή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυναμικών εδαφικών φορτίσεων.
2.    Θεωρία ταλαντώσεων συστημάτων ενός και περισσοτέρων βαθμών ελευθερίας.
3.    Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό και ιξωδοελαστικό έδαφος - επίδραση της ανομοιογένειας.
4.    Δυναμικές ιδιότητες των εδαφών και μέθοδοι προσδιορισμού των στο εργαστήριο και το πεδίο.
5.    Ταλαντώσεις θεμελιώσεων και προσδιορισμός των ισοδύναμων σύνθετων δυσκαμψιών.
6.    Αναλυτικά προσομοιώματα για τη δυναμική συμπεριφορά των εδαφικών υλικών.
7.    Κριτήρια αστοχίας θεμελιώσεων και κατασκευών με βάση την ένταση των εδαφικών ταλαντώσεων
 civ_0679  Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές  Εαρινό  3  4  3  0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 1.    Εισαγωγή.
2.    Εκλογή θέσεως αεροδρομίου.
3.    Στοιχεία που επηρεάζουν το μέγεθος του αεροδρομίου.
4.    Στοιχεία εναέριας κυκλοφορίας.
5.    Σχεδιασμός και γεωμετρική μελέτη διατάξεων διαδρόμων.
6.    Χωρητικότητα αεροδρομίου.
7.    Δάπεδα στάθμευσης.
8.    Διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων.
9.    Εγκαταστάσεις υποστήριξης.
10.    Σήμανση.
11.    Ελικοδρόμια.
12.    Εξοπλισμός.
13.    Οι αεροπορικές μεταφορές στον ελληνικό χώρο.
 civ_9260  Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος  Χειμερινό  3  4  3  0  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό  1.    Γενικά – Ορισμοί - Είδη γεφυρών
Οδικές, Σιδηροδρομικές, Πεζών
Γέφυρες αξόνων, Άνω Διαβάσεις, Κάτω Διαβάσεις
Γέφυρες Αστικού και Υπεραστικού τοπίου
2.    Στατικά συστήματα γεφυρών σκυροδέματος & τεχνικό-οικονομική προσέγγιση της βέλτισης επιλογής
3.    Δράσεις σχεδιασμού γεφυρών
φορτία κυκλοφορίας κατά Ευρωκώδικα 1 (η τελευταία εφαρμογή του DIN1072 ήταν στις παραχωρήσεις) σεισμική δράση συνδυασμοί δράσεων
4.    Φορείς καταστρώματος γεφυρών
τρόποι κατασκευής – μηχανοποιημένες μέθοδοι.
περιγραφή, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα,  
μορφές και τρόποι υπολογισμού για κατακόρφες δράσεις  γεωμετρία,  υπολογισμός και όπλιση
5.    Σχεδιασμός βάθρων & θεμελιώσεων γεφυρών Σχεδιασμός ακροβάθρων ,Σχεδιασμός μεσοβάθρων ,Ικανοτικός σχεδιασμός βάθρων
6.    Σεισμική μόνωση γεφυρών
7.    Αποτίμηση & δομική αναβάθμιση υφιστάμενων γεφυρών
8.    Συντήρηση & παρακολούθηση γεφυρών
9.    Παραδείγματα
 civ_9371  Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας  Χειμερινό  3  4  2  2  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 1.    Στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας. Περιγραφή των σταδίων.
2.    Μέθοδοι γεωτρήσεων και δειγματοληψίας.
3.    Εργασίες πεδίου και επί-τόπου δοκιμές.
4.    Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής.
5.    Μέθοδοι και συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς εδαφών ή γεωκατασκευών
6.    Εκτέλεση πλήρους σειράς δοκιμών από τους φοιτητές και συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων.
 civ_8665  Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών Ι  Εαρινό  3  4  3  0  Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 1.    Εισαγωγή στην Τεχνική των Μεταφορών.
2.    Συστατικά στοιχεία των μεταφορικών συστημάτων.
3.    Η ζήτηση για μεταφορές.
4.    Η προσφορά μεταφορικής εξυπηρέτησης.
5.    Μεταφορικά δίκτυα.
6.    Στοιχεία σιδηροδρομικών μεταφορών και σιδηροδρομικής υποδομής