Είστε εδώ

Τμήμα Φυσικής

 Κωδικός  Μάθημα  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες θεωρίας  Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία  Περιγραφή
ELE 481 Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  Εαρινό 3 5   3 Μάθημα επιλογής Εργαστηριακή εξάσκηση σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων:
(α) Κυκλώματα συνδυαστικής λογικής (λογικές πύλες, ημιαθροιστές, πλήρεις αθροιστές, συγκριτές, αποκωδικοποιητές, αποπολυπλέκτες, πολυπλέκτες, παράλληλοι αθροιστές/αφαιρέτες). 
(β) Μανδαλωτές, flip-flops και ακολουθιακά κυκλώματα (δισταθείς πολυδονητές, σύγχρονοι και ασύγχρονοι προσθετικοί και αφαιρετικοί απαριθμητές, BCD απαριθμητές, καταχωρητές ολίσθησης και παράλληλης φόρτωσης, LFSRs, μετρητές Johnson). 
(γ) Μνήμες (ανάγνωσης-μόνο (EPROM) και τυχαίας προσπέλασης (RAM)). 
(δ) Γλώσσες περιγραφής υλικού (Verilog/VHDL) και FPLDs. 
(ε) Κυκλώματα παραγωγής χρονισμού (ασταθείς και μονοσταθείς πολυδονητές). 
(στ) Μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (A/D) και ψηφιακού σε αναλογικό (D/A). 
(ζ) Απλές ψηφιακές πύλες με transistors (MOS/BJT).
EEE423 Ατμοσφαιρική Ρύπανση  Χειμερινό 3 5 3   Μάθημα επιλογης Ηλιακή ακτινοβολία και δομή της ατμόσφαιρας: Απορρόφηση, σκέδαση, διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, κατακόρυφη κατανομή των συστατικών της ατμόσφαιρας 2. Χημικές ενώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης: Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι, Φωτοχημικό νέφος 3. Αιωρούμενα σωματίδια: Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Μηχανισμοί δημιουργίας και εξέλιξης, Οπτικές ιδιότητες, Άμεση και έμμεση επίδραση στην κλιματική αλλαγή 4. Τεχνικές μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: Λήψη και ανάλυση δειγμάτων, διαφορική οπτική απορρόφηση, τηλεπισκόπηση με τη χρήση δέσμης laser  5. Ατμοσφαιρική διάχυση και διασπορά: Ατμοσφαιρική διασπορά, Τυρβώδης διάχυση, Περιγραφή κίνησης ρευστών, Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς, Μοντέλο θυσάνου του Gauss
 TAE 451 Εργαστηριακή Αστρονομία Χειμερινό  3  5  0  3 Μάθημα Επιλογής Φάσεις της Σελήνης-Συστήματα συντεταγμένων και εποχές-Το οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων και η περιστροφή του ουρανού-Οι κινήσεις του Ήλιου- -Οι τροχιές των πλανητών-Μοντέλα του Ηλιακού συστήματος- Περιστροφή του Ήλιου και ηλιακές κηλίδες –Τηλεσκόπια-Ουρανογραφία (νυχτερινά εργαστήρια)
 EEΕ 430 Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας  Εαρινό  3  5  3    Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό

1.Ηλιακή ακτινοβολία. Βασικές αρχές συλλογής, μετατροπής και αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας.

2. Ηλιακοί συλλέκτες. Θερμοσιφωνικές συσκευές θέρμανσης νερού. Ολοκληρωμένες συσκευές συλλέκτη-αποθήκης θερμού νερού.

3. Οπτικές και θερμικές ιδιότητες συστημάτων συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας.  

4. Αποθήκευση ενέργειας.

5. Φωτοβολταϊκά. Αυτόνομα και συνδεδεμένα με το δίκτυο Φωτοβολταϊκά συστήματα. Συγκεντρωτικά Φωτοβολταϊκά, υβριδικά Φωτοβολταϊκά/θερμικά και άλλες διατάξεις με χρήση φβ.

6. Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στη βιομηχανία, στον αγροτικό τομέα και αλλού.

 TAE 469 Ειδικά Θέματα Κβαντικής Φυσικής  Εαρινό  3  5  3    Μάθημα Επιλογής Τα θέματα που διαπραγματεύεται το μάθημα είναι τα εξής: συμμετρίες στην κβαντική φυσική και αρχές θεωρίας ομάδων, σχετικιστικές συμμετρίες, θεωρία κβαντικής σκέδασης και θεωρία διάσπασης ασταθών κβαντικών συστημάτων.