Είστε εδώ

Τμήμα Χημείας

Κωδικός Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
XA 826 Βιοανόργανη Χημεία Εαρινό 4 5 4 0 Μάθημα επιλογής Ιδιότητες των Βιολογικών Μορίων. Φυσικές Μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία. Επιλογή, Πρόσληψη και Οργάνωση Μεταλλικών Μονάδων στη Βιολογία. Ρύθμιση και Χρησιμοποίηση των Συγκεντρώσεων των Μεταλλικών Ιόντων στα Κύτταρα. Η Μεταβολή της Διαμόρφωσης των Βιομορίων υπό την Επίδραση των Μεταλλικών Ιόντων. Σύνδεση Μεταλλικών Ιόντων και Συμπλόκων στα  Ενεργά Κέντρα Βιομορίων. Πρωτεΐνες Μεταφοράς Ηλεκτρονίων. Σύνδεση και Ενεργοποίηση Υποστρωμάτων με μη Οξειδοαναγωγικούς Μηχανισμούς.    Χημεία Μεταφοράς Ατόμων και Ομάδων. Τα Μεταλλικά Σύμπλοκα στην Ιατρική. Βιοανόργανη Κατάλυση
 XA 725 Χημεία Οργανομεταλλικών Ενώσεων και Μηχανισμοί
Ανοργάνων Αντιδράσεων
Χειμερινό  4  5  4  0 Μάθημα επιλογής Ονοματολογία Οργανομεταλλικών Ενώσεων.Εύρεση Φορτίων.Διαλύτες στην Οργανομεταλλική Χημεία.Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Στοιχείων των Κυρίων Ομάδων. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Αλκαλιμετάλλων. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Μετάλλων των Αλκαλικών Γαιών.Αντιδραστήρια Grignard. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Στοιχείων των Ομάδων 13,14,15,12. Οργανομεταλλικές Ενώσεις των Μεταβατικών Μετάλλων. Καρβονύλια Μεταβατικών Μετάλλων. Ο Δεσμός στα Μεταλλοκαρβονύλια. Σύνθεση και Ιδιότητες Απλών Μεταλλοκαρβονυλίων. Μεταλλοκαρβονυλικά Ανιόντα, Υδρίδια και Αλογινίδια. Σύμπλοκα με Υποκαταστάτες Φωσφίνες, Αλκύλια, Αλκένια, Αλκύνια, Αλλυλικούς και 1,3-Βουταδιενικούς Υποκαταστάτες. Μεταλλοκένια. Οργανομεταλλικές Ενώσεις στη Βιομηχανική Κατάλυση. Υδροφορμυλίωση. Εισαγωγή στους Μηχανισμούς των Αντιδράσεων των Συμπλόκων των Μεταλλοιόντων του Τομέα d του Περιοδικού Πίνακα. Μηχανισμοί Αντιδράσεων Αντικατάστασης Υποκαταστατών σε επίπεδα τετραγωνικά (Φαινόμενο Trans) και οκταεδρικά σύμπλοκα. Αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων στις σύμπλοκες ενώσεις. Μηχανισμοί εσωτερικής και εξωτερικής σφαίρας.
ΧΕ884 Χημικές Βιομηχανίες Εαρινό 4 5 4 0 Μάθημα επιλογής Διδασκαλία των βασικών βιομηχανικών μεθόδων και διεργασιών για τη βιομηχανική παραγωγή α) ανόργανων προϊόντων (βιομηχανίες αζώτου, βιομηχανίες, βιομηχανίες φωσφορικών λιπασμάτων, Θείο και θειικό οξύ, Υδροχλωρικό οξύ και αλογόνα, Ανθρακική  σόδα- Καυστική  σόδα, Ηλεκτρολυτικές Βιομηχανίες, μαγνήσιο, Κονιάματα, Σίδηρος και Χάλυβας) και β) οργανικών προϊόντων με έμφαση στο φυσικό αέριο και αργό Πετρέλαιο ( Πρώτες ύλες για την Οργανική Χημική Βιομηχανία, Επεξεργασία και χρήσεις φυσικού αερίου, Δομή διυλιστηρίου αργού πετρελαίου, Απόσταξη, Καταλυτική αναμόρφωση, Καταλυτικοί ισομερισμοί, Υδρογονοεξευγενισμός,  Διεργασίες  πυρόλυσης, Πρώτες  ύλες πετροχημικών).
ΧΑ736 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας Χειμερινό 4 5 3 1 ώρα φροντιστήριο Μάθημα επιλογής Γενικές Αρχές των μεθόδων ανάλυσης, Φυσικοχημικές Αρχές, Σχηματισμός και διεύρυνση των ζωνών, Ταξινόμηση των φυσικών μεθόδων ανάλυσης, Φαινόμενα μεταφοράς μάζας, Φυσικοχημική θεώρηση των χρωματογραφικών μεθόδων ανάλυσης, Αέρια Χρωματογραφία (τεχνική διακοπτομένης ροής, τεχνικής αναστρεφομένης ροής), Υγρή χρωματογραφία (Μονοφασική χρωματογραφία πεδίου), Φυσικοχημικές εφαρμογές των χρωματογραφικών μεθόδων ανάλυσης.