Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
9.8 S Διαχείριση Έργων  Χειμερινό  3 6 3 - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό Εισαγωγή στη διαχείριση έργου. Η ιστορία της διαχείρισης έργου. Πρότυπα διαχείρισης έργου. Διαχείριση ενοποίησης έργου. Διεργασία διαχείρισης έργου. Σχέδιο διαχείρισης έργου. Κύκλος ζωής έργου. Μελέτη σκοπιμότητας. Διαχείριση εύρους έργου. Δομή ανάλυσης εργασιών. Διαχείριση χρόνου. Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής. Διάγραμμα Gannt. Χρονοδιάγραμμα προμηθειών. Προγραμματισμός πόρων. Διαχείριση κόστους έργου. Ταμειακή ροή έργου. Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου. Διαχείριση κινδύνου έργου.
9.11 S Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνής
Λογιστική
Χειμερινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

Λογιστική τυποποίηση- Η λογιστική τυποποίηση στην Ελλάδα- Όργανα κατάρτισης διεθνών λογιστικών προτύπων- Τα κύρια όργανα κατάρτισης λογιστικών προτύπων και προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σήμερα (εκτός ΗΠΑ) – Το όργανο θέσπισης λογιστικών προτύπων σήμερα στις ΗΠΑ – Η λογιστική τυποποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Όργανα θέσπισης των λογιστικών προτύπων στην Ε.Ε-Σύγκλιση λογιστικών προτύπων- Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές (accounting principles)- Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών- Βασικές αρχές της φιλοσοφίας των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ – Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ελληνικά  και τα α ΔΛΠ/ΔΠΧΑ- Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και οι Διερμηνείες.

  • ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικ. Καταστάσεων» (ανάπτυξη του προτύπου και υπόδειγμα των οικονομικών καταστάσεων»
  • ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (ανάπτυξη του προτύπου)
  • ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμιακών Ροών» (ανάπτυξη του προτύπου και υπόδειγμα Κατάστασης Ταμιακών Ροών»
  • ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη» (ανάπτυξη του προτύπου)
  • ΔΛΠ 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (ανάπτυξη του προτύπου)
  • ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» (ανάπτυξη του προτύπου)
9.14 S Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων  Χειμερινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό

Μοντέλα διανομής και δικτύων, Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων, Προσομοίωση, Ανάλυση αποφάσεων, Πολυκριτήριες αποφάσεις, Δυναμικός προγραμματισμός, Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας:

1. Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms - GAs)

2. Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (Particle Swarm Optimization - PSO)

3. Hill Climbin

4. Simulating Annealing

5. Great Deluge

6. Variable Neighbourhood Search

7. Tabu Search

8.12 S Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Εαρινό  3 6 3 0 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό Tα θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: Εισαγωγή στη Θεωρία Αποφάσεων, Επίλυση Προβλημάτων με Αναζήτηση, Πληροφορημένη Αναζήτηση και Εξερεύνηση, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών, Αναζήτηση με Αντιπαλότητα, Θεωρία Παιγνίων, Αβεβαιότητα, Θεωρία Απόφασης του Bayes, Μέγιστη Πιθανοφάνεια και Bayesian Εκτίμηση Παραμέτρων, Μη Παραμετρικές Τεχνικές, Λήψη Απλών Αποφάσεων, Λήψη Σύνθετων Αποφάσεων.
7.12 S Οικονομετρία Εαρινό  3 6 3 - Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό

Πολλαπλή παλινδρόμηση.

(α’) Τα μοντέλα με δύο ερμηνευτικές μεταβλητές και με p ερμηνευτικές μεταβλητές (χρησιμοποιώντας άλγεβρα πινάκων): η διαπίστωση της γραμμικής εξάρτησης με τρισδιάστατο διάγραμμα διασποράς στην περίπτωση των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών (για p ανεξάρτητες μεταβλητές βλέπε στο γ’ μέρος παρακάτω), η εξειδίκευση του μοντέλου σύμφωνα με την εμπειρία και το θεωρητικό υπόβαθρο για τον προσδιορισμό (ή την επιλογή) των ερμηνευτικών μεταβλητών που επιδρούν στην εξαρτημένη μεταβλητή, η εκτίμηση σε σημείο με τη μέθοδο των Ελάχιστων Τετραγώνων και οι ερμηνείες των εκτιμητών των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης καθώς και των τυπικών σφαλμάτων, οι μερικές ελαστικότητες της εξαρτημένης μεταβλητής ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές και οι ερμηνείες τους, οι εκτιμήσεις με διαστήματα, οι επιμέρους έλεγχοι υποθέσεων για τον καθένα μερικό συντελεστή παλινδρόμησης, ο συνολικός έλεγχος των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης με τη μέθοδο της Ανάλυσης της Διακύμανσης, ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού, η Αρχή (ή το Αξίωμα) του Πλεονάζοντος (ή Υπερβάλλοντος) Αθροίσματος τετραγώνων (Extra Sum of Squares Principle), μερική συσχέτιση, η συνάρτηση (ή το κριτήριο) του Mallows, δείκτριες (indicator) μεταβλητές, προβλέψεις.

(β’) Μέθοδοι επιλογής μοντέλου: οι μέθοδοι της Προοδευτικής Προσθήκης (Forward Selection), του Προοδευτικού Αποκλεισμού (Backward Elimination), της Βηματικής Παλινδρόμησης (Stepwise Regression) και όλων των δυνατών παλινδρομήσεων (AllPossible Regressions).

(γ’) Προβλήματα στην παλινδρόμηση και έλεγχοι καταλληλότητας του μοντέλου: έλλειψη γραμμικότητας του μοντέλου, ετεροσκεδαστικότητα (heteroscedasticity), (πολυ)συγγραμμικότητα (collinearity), αυτοσυσχέτιση