Είστε εδώ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή                                                                                
ECO_000 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες Χειμερινό 3 6 3 - Επιλογής Οι βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του μαθήματος είναι:
1) η εξοικείωση των μη-οικονομολόγων φοιτητών με εργαλεία και έννοιες που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος
2) η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μη-οικονομολόγων φοιτητών ώστε να αναλύουν βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες και να αξιολογούν τον ρόλο της τεχνολογίας και της γνώσης τόσο στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων όσο και στην εξέλιξη των υπαρχόντων
3) η συγκρότηση βασικών ικανοτήτων των μη οικονομολόγων-φοιτητών ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθούν παραπέρα με θέματα της οικονομική επιστήμης και ειδικά με τα αντικείμενα της οικονομικής των επιχειρήσεων και των οικονομικών της τεχνολογίας. 
 ECO_330 Αξιολόγηση Επενδύσεων  Εαρινό  3  6  3 0  Επιλογής Περιεχόμενο: Χρονική αξία του χρήματος. Το υπόδειγμα επένδυσης κατανάλωσης του Fisher και οι προκύπτουσες από αυτό μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων-μέθοδοι προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Καθαρή παρούσα αξία και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης: αμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια, αμοιβαίως εξαρτημένα επενδυτικά σχέδια, το πρόβλημα του κύκλου αντικατάστασης. Ο τροποποιημένος εσωτερικός συντελεστής απόδοσης. Ανάλυση νεκρού σημείου και ανάλυση ευαισθησίας. Ατέλειες στην αγορά κεφαλαίων–στενότητα κεφαλαίων και ο λόγος ωφελειών-κόστους. Κίνδυνος και αξιολόγηση επενδύσεων. Οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση επενδύσεων.
 ECO_421 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία  Εαρινό  3  6  3 0  Επιλογής Περιεχόμενο: Εισαγωγικά. Το απλό υπόδειγμα παλινδρόμησης. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης: έλεγχος υποθέσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης: ανάλυση πρόβλεψης και καταλοίπων. Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης: δυαδικές μεταβλητές (binary variables). Ετεροσκεδαστικότητα. Εξειδίκευση υποδείγματος και προβλήματα εμπειρικών δεδομένων. Υποδείγματα παλινδρόμησης με στοιχεία χρονολογικών σειρών (time-series). Υποδείγματα παλινδρόμησης με χρονικώς επαναλαμβανόμενα διαστρωματικά στοιχεία (panel data). Μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών. Υποδείγματα περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών (limited dependent variables models). Κάνοντας έρευνα στην οικονομική επιστήμη: Μεθοδολογία, εκτίμηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.
ECO_220 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ-Μάναντζμεντ Χειμερινό   6   - Επιλογής Περιεχόμενο: Ο ρόλος του μάρκετινγκ (ΜΚΤ) στις επιδόσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη. Κερδίζοντας αγορές μέσω  στρατηγικού σχεδιασμού προσανατολισμένου προς την αγορά. Η διοίκηση των πληροφοριών ΜΚΤ και η μέτρηση της ζήτησης της αγοράς. Η ανάλυση του περιβάλλοντος ΜΚΤ. Η ανάλυση των καταναλωτικών αγορών και της αγοραστικής συμπεριφοράς ατόμων. Η ανάλυση των βιομηχανικών αγορών και της αγοραστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανάλυση των κλάδων και των ανταγωνιστών. Η τμηματοποίηση της αγοράς και η επιλογή των αγορών-στόχων. Διαφοροποίηση και τοποθέτηση. Ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κύκλος ζωής προϊόντος Κατάστρωση στρατηγικών για την παγκόσμια αγορά. Εισαγωγή στο σχεδιασμό προγραμμάτων ΜΚΤ. Οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση και έλεγχος της προσπάθειας ΜΚΤ.
 ECO_452  Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη  Χειμερινό  3  6  3  0  Επιλογής Περιεχόμενο:   Φύση, λειτουργία της επιστήμης και σύντομη ιστορική αναδρομή. Η Εξέλιξη της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών. Θετικισμός και Κοινωνικές Επιστήμες. Κύρια Μεθοδολογικά Ρεύματα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αξιολογική Ουδετερότητα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Η Μεθοδολογική Εξέλιξη της Οικονομικής Επιστήμης Κύρια Ρεύματα Οικονομικής Μεθοδολογίας. Ετερόδοξες Προσεγγίσεις στην Οικονομική Μεθοδολογία. Σύγχρονες Τάσεις Οικονομικής Μεθοδολογίας.