Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου Κατηγορία Περιγραφή
ΒΑ_219 Συμπεριφορά Καταναλωτή  Εαρινό  3 5 3 - Επιλογής Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή, τις οποίες συνδέει με πρακτικές εφαρμογές στη στρατηγική του marketing.
ΒΑ_154 Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών  Χειμερινό  3 5 3 - Επιλογής

Η εξοικείωση του φοιτητή στον τρόπο οικονομικής αντιμετώπισης , μέτρησης του οικονομικού αποτελέσματος και την εν γένει λειτουργίας μιας εθνικής οικονομίας με βάση τους κανόνες που ισχύουν διεθνώς περί του Συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών.

Η εμβάθυνσή του σε ζητήματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών πεδίων που δεν μπορούν να προσεγγισθούν ολοκληρωμένα με τις αρχές του ΣΕΛ  και για τα οποία αναπτύσσονται εξειδικευμένοι λογαριασμοί του Εθνικού Συστήματος Λογαριασμών, οι Δορυφόροι Λογαριασμοί, οι οποίοι βρίσκονται σε συνάφεια με το κεντρικό πλαίσιο του ΣΕΛ αλλά επιτρέπονται διάφοροι βαθμοί ελευθερίας.

 

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάλυση, παρουσίαση, αξιοποίηση της πληροφορίας και εξαγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από την πληθώρα των δεδομένων στον Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού ως χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης ΔΛ.

ΒΑ_296 Εισαγωγή στην Διοίκηση και Οργάνωση των Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες  Χειμερινό  3 5 3 0 Επιλογής

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη του Μάνατζμεντ με έμφαση στις λειτουργιές του προγραμματισμού, της Οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου, καθώς επίσης στους ρόλους και ικανότητες των διοικητικών στελεχών. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν με κριτική προσέγγιση οι βασικές έννοιες και λειτουργίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο σημερινό μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

MBA_A201 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Εαρινό  3 5 3 - Επιλογής Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές το περιεχόμενο και τις σύγχρονες τάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση στην κριτική προσέγγιση των εννοιών της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, καθώς και στην ανάλυση σχετικών μελετών περίπτωσης.
MBA_B203 Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος Εαρινό  3 5 3 - Επιλογής

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) είναι μια διαδικασία που διαπερνά οριζόντια διάφορες λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση. Αυτό το μάθημα εξετάζει αυτήν την διαδικασία από την άποψη του μάρκετινγκ και προσδιορίζει σημεία κλειδιά επικοινωνίας με τα τμήματα παραγωγής, χρηματοδότησης, οργανωσιακής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού. Παρόλο που το μάθημα αυτό παρέχει μια γενική εικόνα ολόκληρης της διαδικασίας, ειδική έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των σοπωριε που λαμβάνουν χώρα στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ειδικά πριν κριθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτότυπου σχεδίου. Ασχολείται δε, με το πώς κάποιος θα μπορέσει να αναπτύξει ιδέες, πώς να επιλέξει τις καλύτερες απ) αυτές και πώς θα μπορέσει να τις πραγματοποιήσει.