Είστε εδώ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο  Διδακτικές Μονάδες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)  Ώρες Θεωρίας Ώρες Εργαστηρίου  Κατηγορία Περιγραφή
ECE_A012 Οπτικές Τηλεπικοινωνίες  Εαρινό  5  6  2 2 Επιλογής

Oπτικά σήματα και μέσα μετάδοσης: Βασικές έννοιες αναλογικών-ψηφιακών οπτικών σημάτων, οπτική διαμόρφωση ΟΝ/OFF, οπτική διαμόρφωση φάσης, δειγματοληψία, NRZ-RZ δεδομένα, προχωρημένα σχήματα οπτικής διαμόρφωσης και σύμφωνα οπτικά συστήματα (PAM-4, QPSK, DQPSK, 16QAM), ρυθμός μετάδοσης, μετασχηματισμός FOURIER σε οπτικά σήματα (ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ), τεχνικές οπτικής πολυπλεξίας μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing) και πολυπλεξίας χρόνου (Time-Division Multiplexing). Βασικές έννοιες κύματος (πλάτος+φάση) και διάδοσης σε οπτικές ίνες, συμβολή, περίθλαση, ταχύτητα ομάδας, ταχύτητα φάσης, δείκτης διάθλασης.

Μετάδοση σε οπτικές ίνες: Βασικές τεχνικές χαρακτηρισμού ποιότητας οπτικών σημάτων (μέτρηση ρυθμού σφαλμάτων, παράγοντας Q, διάγραμμα ματιού, λόγος σβέσης). Βασικά στοιχεία ζεύξης σημείου-προς-σημείο. Οπτική ίνα και εξασθένηση, μονάδες db-dBm, γραμμικά φαινόμενα διάδοσης και διασπορά, ίνες μηδενικής διασποράς, ίνες μετατοπισμένης διασποράς, ίνες αναίρεσης διασποράς, διαχείριση ισχύος ζεύξης, διαχείριση διασποράς σε ζεύξεις σημείο προς σημείο, διασπορά σε οπτικούς παλμούς Gauss, chirp οπτικών παλμών, διασπορά σε παλμούς Gauss με αρχικό chirp.

Ασκήσεις: Εισαγωγή στο εργαλείο SIMULINK. Με χρήση του SIMULINK υλοποιούνται οι παρακάτω ασκήσεις: (i) χαρακτηριστικά χρονου και φάσματος σε παλμούς τύπου Gauss και σε τετραγωνικούς παλμούς, αντίστροφη σχέση χρόνου-φάσματος, (ii) Περιοδικά σήματα στο χρόνο και στο φάσμα, σήματα με 2 περιόδους, ψευδοτυχαίες ακολουθίες δεδομένων, υπολογισμός ενέργειας του σήματος στο χρόνο και στο φάσμα. (iii) Iνα με απώλειες, μετρήσεις για διαφορετικά μήκη ίνας και για διαφορετικούς συντελεστές απωλειών σε ίνες SMF και ΝΖ-DSF, εξοικείωση με μονάδες dΒ-dΒm. (iv) Φάση οπτικών σημάτων (σχέση φάσης-χρόνου), ασκήσεις διασποράς με τη σχέση Δτ=DLΔλ. (v) Διασπορά σε παλμό GAUSS, chirp, transform limited pulses. (vi) παραδείγματα διασποράς για παλμό GAUSS χωρίς αρχικό chirp, συσχέτιση αποτελεσμάτων με τον τύπο Δτ=DLΔλ, καμπύλες διεύρυνσης παλμού. (vii) παραδείγματα διασποράς για παλμό με αρχικό chirp σε διαφορετικά συστήματα μετάδοσης ινών, (viii) πλήρης αναίρεση διασποράς με ίνες SMF+DCF, (ix) μη πλήρης αντιστάθμιση διασποράς σε συστήματα δυο ινών SMF+NZ-DSF.

ECE_Δ010 Δικτυωμένα Ρομποτικά Συστήματα    Εαρινό  4 4 3  1 Επιλογής Αισθητήρες όρασης (στεροσκοπικής και monocular). Μηχανική όραση (χρωματική αναπαράσταση εικόνας, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση ακμών, γωνιών, αναγνώριση χαρακτηριστικών εικόνας και video, επιπολική γεωμετρία). Κινούμενα Ρομπότ (πλοήγηση, αποφυγή εμποδίων, σχεδιασμός τροχιάς). Συνεργαζόμενα Ρομπότ. Δικτυωμένα Ρομπότ (Λαπλασιανή μήτρα και έλεγχος μέσω του δικτυακού γράφου). Κινούμενα δικτυωμένα συστήματα ελέγχου.  Προσομοίωση δικτυωμένων συστημάτων με χρήση του πρωτοκόλλου 802.15.4 σε περιβάλλον Cooja. Προσομοίωση κινούμενων δικτυωμένων ρομπότ για κάλυψη περιοχής.
ECE_Γ010 Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) Εαρινό 3 4 2 0 Επιλογής 1.Εισαγωγή στο IoT. 2. Βασικές έννοιες – πεδία εφαρμογών. 3. Μοντέλα, Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογί- ες για ΙοΤ 4. Η στοίβα πρωτοκόλλων του ΙοΤ – Πρω- τόκολλα επιπέδου εφαρμογής. 5. Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής για συσκευές με περιορισμένους πόρους. 6. Cloud Computing. 7. Ανάπτυξη συστήματος με χρήση τεχνο- λογιών ΙοΤ 8. Σχεδιασμός συστήματος - Μελέτη περί- πτωσης. 9. Βασικές Αισθητηριακές δομές για IoT και διεπαφές 10. Διασυνδεσιμότητα των ΙοΤ συσκευών 11. Πρωτόκολλα επικοινωνίας για ΙοΤ – Zigbee, Bluetooth/ Smart Bluetooth, PLC (Powerline Communications), μειονε- κτήματα πλεονεκτήματα 12. Sensor Networks, RFIDs και συνδυασμός τους, RFID Sensor networks - τεχνολογί- ες καταλύτες (enabling technologies) για IoT 13. Παραδείγματα εφαρμογών ΙοΤ (healthcare , smart home , smart cities
ECE_Β010 Τεχνολογίες ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα  Εαρινό 3 4 3 0 Επιλογής Μεμονωμένες ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα, Tοπολογία που χρησιμοποιείται στα αιολικά συστήματα, Ηλ. Μηχανές - Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, Δυναμικά μοντέλα, Τεχνολογία σταθερών στροφών, Τεχνολογία ελέγχου μεταβλητών στροφών: ΑΜ διπλής τροφοδοσίας, ΑΜ με διασύνδεση συνεχούς ρεύματος, ΣΜ μόνιμου μαγνήτη με διασύνδεση συνεχούς ρεύματος. Έλεγχος πραγματικής και αέργου ισχύος, έλεγχος τάσης στη διασύνδεση, συνεχούς ρεύματος, Έλεγχος βήματος πτερυγίων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα αιολικά συστήματα, Σύνδεση με το δίκτυο. PLL συγχρονισμός, Διεσπαρμένη παραγωγή-Νησιδοποίηση, Κανονική λειτουργία και λειτουργία υπό διαταραχές, Προστασία συστήματος – Κανονισμοί
EA2 Medical Robotics   Χειμερινό - 4 3 0 Επιλογής

Βασικές γνώσεις ρομποτικής κινηματικής και δυναμικής. Εισαγωγή στα ιατρικά ρομποτικά συστήματα. Ιστορία των ιατρικών ρομπότ. Προκλήσεις αυτοματισμού και πλοήγησης. Ρομποτικά υποβοηθούμενη ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Οπτική πλοήγηση σε ιατρικά ρομπότ. Παρακολούθηση παραμορφώσεων και απτική ανάδραση σε ιατρικά ρομποτικά συστήματα. Μάθηση και νοητική σύζευξη. Χειρουργικά ρομπότ (λαπαροσκοπικά και ενδοσκοπικά ρομποτικά εργαλεία). Ογκολογική ρομπότικής.

Basic knowledge in robot kinematics (direct and inverse), dynamics and control. Introduction to Medical Robotics. Medical Robot (MR) History, MR Automation and Navigation Challenges. Robotically Assisted Minimally Invasive Surgery (MIS). MR Visual Servoing. MR-MIS Navigation and Deformation Tracking. Haptic Feedback in MIS